` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora

Образци

2018 Apr 24

Договор за изработка

Договорът за изработка е особено популярен договор, който са използва в редица случаи от ежедневието. Разновидности на догвора са: договор за ишлем...

Пълен текст
2018 Apr 22

Договор за консигнация

Договорът за продажба на консигнация е популярна търговска сделка, която често намира приложение в търговските отношения, а в някои случаи е особен...

Пълен текст
2018 Feb 6

Запис на заповед

В ежедневните отношения между гражданите и фирмите е много популярно изготвянето на Запис на заповед, когато едната страна дължи на другата пари ил...

Пълен текст
2015 Nov 22

Договор за превоз

С договора за превоз едната страна, наречена Превозвач се задължава срещу възнаграждение, платимо от другата страна, наречена Изпращач (Товародател...

Пълен текст
2015 Nov 8

Договор за авторски надзор

За всички строежи от първа до пета категория включително при осъществяване на строителството е задължително да се упражнява надзор от проектантите...

Пълен текст
2015 Sep 29

Договор за сътрудничество

Договорът се среща още и под наименования като: Договор за съвместна дейност, Договор за съвместно сътрудничество и др. Договорът няма изрична прав...

Пълен текст
2015 Sep 27

Договор за паричен заем

Договорът за паричен заем най-често се свързва с една от неговите разновидности – банковия заем. Но извън известните форми за „професио...

Пълен текст