Тарифа

Тарифа


Кантората предлага правно обслужване на справедливи и предвидими цени. В повечето случаи цената за поисканата услуга е предварително известна и фиксирана или се използва процентен компонент за определянето й в зависимост от материалния интерес и резултата.

Възнаграждението се определя свободно в писмен договор за правна помощ между адвокат и клиент в зависимост от обема на работата, сложността на конкретния случай, професионалния опит и компетентност по възложения казус и др. подобни, но не може да бъде по-малък от посочения в

При възлагане на поръчка клиентът заплаща предварително прогнозните такси, деловодните и командировъчни разноски (ако има такива), както и цялото възнаграждение или аванс в размер от 20 до 50% от него. След изпълнение на поръчката клиентът заплаща останалата част от възнаграждението, като страните изчисляват окончателния размер на платените такси и разноски с цел да се прихванат, респективно доплатят.

При възлагане на поръчка за водене на дело (процесуално представителство) пред съд хонорарът се уговаря предварително поотделно за всяка инстанция. Уговореният хонорар включва два компонента: авансово заплащане на първоначален хонорар за една инстанция в пълен размер и последващо заплащане на допълнителен (резултативен) хонорар – платим само при успех на делото.

По правило разноските (включително първоначалния хонорар) се присъждат на страната, която губи делото. Но клиентите не могат да разчитат безусловно на това, тъй като загубилият делото може да няма средства да заплати разноските или пък искът да бъде уважен частично, в който случай разноските се определят съразмерно с уважената част. Освен това съдът с решението си може да определи разноски за възнаграждение в размер, който не съвпада с договорения.

Ако клиент се откаже без основателни причини от по-нататъшно изпълнение на възложената работа, внесеното от него възнаграждение не се връща. В този случай на връщане подлежат неизползваните, но платени от клиента суми за разноски. Ако се постигне доброволно извънсъдебно уреждане на спора или делото приключи със спогодба между страните, платените адвокатски хонорари не се връщат.

За удобство на Клиентите по-долу сa посочени цени за някои видове адвокатски услуги. За останалите юридически услуги, предлагани от кантората (в това число съдебни дела), цената се определя по договаряне в зависимост от материалния интерес и особеностите на случая.

Цени на някои видове правни дейности:


УслугаЦена
1Устен съвет и справка40 лв
2Писмена консултация50 лв
3Проучване на дело с даване на мнение70 лв
4Изготвяне на Нотариална покана50 лв
5Изготвяне на пълномощно40 лв
6Молба за приемане или отказ от наследство80 лв
7Учредяване и регистрация на фирми:
дружество с ограничена отговорност300 лв.
едноличен търговец150 лв.
акционерно дружество700 лв.
жилищностроителна кооперация300 лв.
фондации и сдружения с нестопанска цел400 лв.
кооперация300 лв.
събирателно дружество200 лв.
командитно дружество200 лв.
8Промени в регистрирани лица*: 
дружество с ограничена отговорност120 лв.
едноличен търговец70 лв.
акционерно дружество300 лв.
жилищностроителна кооперация150 лв.
фондации и сдружения с нестопанска цел120 лв.
кооперация100 лв.
събирателно дружество100 лв.
командитно дружество100 лв.
- обявяване на Годишни финансови отчети70 лв.
*промени в капитала се договорят конкретно за всеки случай 
9Абонаментно обслужване по Договор за правна помощ с юридическо лице или едноличен търговец /за явяване по дела и сделки с имоти се дължи отделно възнаграждение/500 лв. месечно
10Обжалване на глоби и имуществени санкции 
- При санкция до 500 лв. /без явяване в съда/60 лв
- При санкция до 1000 лв.120 лв.
- При санкция от 1000 до 5000 лв.250 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.
- При санкция от 5000 до 10 000 лв.550 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.
- При санкция над 10 000 лв.700 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.