С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Тарифа

Тарифа


Кантората предлага правно обслужване на справедливи и предвидими цени. В повечето случаи цената за поисканата услуга е предварително известна и фиксирана или се използва процентен компонент за определянето й в зависимост от материалния интерес и резултата.

Възнаграждението се определя свободно в писмен договор за правна помощ между адвокат и клиент в зависимост от обема на работата, сложността на конкретния случай, професионалния опит и компетентност по възложения казус и др. подобни, но не може да бъде по-малък от посочения в

При възлагане на поръчка клиентът заплаща предварително прогнозните такси, деловодните и командировъчни разноски (ако има такива), както и цялото възнаграждение или аванс в размер от 20 до 50% от него. След изпълнение на поръчката клиентът заплаща останалата част от възнаграждението, като страните изчисляват окончателния размер на платените такси и разноски с цел да се прихванат, респективно доплатят.

При възлагане на поръчка за водене на дело (процесуално представителство) пред съд хонорарът се уговаря предварително поотделно за всяка инстанция. Уговореният хонорар включва два компонента: авансово заплащане на първоначален хонорар за една инстанция в пълен размер и последващо заплащане на допълнителен (резултативен) хонорар – платим само при успех на делото.

По правило разноските (включително първоначалния хонорар) се присъждат на страната, която губи делото. Но клиентите не могат да разчитат безусловно на това, тъй като загубилият делото може да няма средства да заплати разноските или пък искът да бъде уважен частично, в който случай разноските се определят съразмерно с уважената част. Освен това съдът с решението си може да определи разноски за възнаграждение в размер, който не съвпада с договорения.

Ако клиент се откаже без основателни причини от по-нататъшно изпълнение на възложената работа, внесеното от него възнаграждение не се връща. В този случай на връщане подлежат неизползваните, но платени от клиента суми за разноски. Ако се постигне доброволно извънсъдебно уреждане на спора или делото приключи със спогодба между страните, платените адвокатски хонорари не се връщат.

За удобство на Клиентите по-долу сa посочени цени за някои видове адвокатски услуги. За останалите юридически услуги, предлагани от кантората (в това число съдебни дела), цената се определя по договаряне в зависимост от материалния интерес и особеностите на случая.

Цени на някои видове правни дейности

 • Устен съвет и справка

  40 лв.
 • Писмена консултация

  60 лв.
 • Проучване на дело с даване на мнение

  70 лв.
 • Изготвяне на Нотариална покана

  • без администриране при нотариус50 лв.
  • с администриране при нотариус80 лв.
 • Изготвяне на пълномощно

  50 лв.
 • Молба за приемане или отказ от наследство

  80 лв.
 • Учредяване и регистрация на фирми

  • дружество с ограничена отговорност300 лв.
  • едноличен търговец150 лв.
  • акционерно дружество700 лв.
  • жилищностроителна кооперация300 лв.
  • фондации и сдружения с нестопанска цел400 лв.
  • кооперация400 лв.
  • събирателно дружество200 лв.
  • командитно дружество200 лв.
 • Промени в регистрирани лица*

  • дружество с ограничена отговорност150 лв.
  • едноличен търговец70 лв.
  • акционерно дружество300 лв.
  • жилищностроителна кооперация150 лв.
  • фондации и сдружения с нестопанска цел150 лв.
  • кооперация100 лв.
  • събирателно дружество100 лв.
  • командитно дружество100 лв.
  • обявяване на Годишни финансови отчети70 лв.
 • Абонаментно обслужване по Договор за правна помощ**


  с юридическо лице или едноличен търговец /за явяване по дела и сделки с имоти се дължи отделно възнаграждение/500 лв.
 • Представителство при заверяване на Молба-декларация


  за обстоятелствена проверка на имот в общината и при областния управител250 лв.
* промени в капитала се договорят конкретно за всеки случай
** на месец