С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРАЦИИ

 • Регистрации на сдружения, фондации и кооперации
 • Пререгистрации на неправителствени организации
 • Промени в Търговския регистър и заличавания
 • Публикуване на Годишни финансови отчети
 • Регистрации на ЕТ и търговски дружества

Търговско право

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Дела и сделки с интелектуална собственост
 • Регистрация на марки и дизайни
 • Авторско право
 • Консултации

Други услуги ...

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • Граждански, търговски и административни дела
 • Арбитражни и изпълнителни дела
 • Процесуално представителство
 • Заповедни производства

Прочетете повече ...

Онлайн консултации

При нужда от правен съвет, разяснения на юридически въпрос, коментар на казус или получаване на правна информация може да изпратите запитване. Кантората приема въпроси от всички сфери на правото, с изключение на наказателно право. Очаквайте отговор на посочения от Вас имейл в рамките на 24 часа.

Отговорът ще има ориентировъчен (насочващ) характер. Пълен, точен и изчерпателен отговор на поставен въпрос може да получите след запознаване с всички факти и обстоятелства, а в повечето случаи - след преглеждане на налични документи и снабдяване с нови такива.

Отговори на въпроси
Направете запитване

Случаи от практиката

Кантората предоставя адвокатска помощ и съдействие в обхвата на направленията от раздел Услуги.

По-долу може да се запознаете с някои случаи и дела, по които работата е приключила.

Обжалване на ревизионни актове

При извършване на данъчна ревизия НАП съставят ревизионен доклад, който се връчва на ревизираното лице, след което се издава ревизионен акт. Когато докладът и ревизионният акт не са благоприятни за ревизирания субект могат да се обжалват. Докладът се обжалва с възражение пред същите лица, които са го издали, а ревизионният акт се обжалва пред Д”ОДОП” – самостоятелна структура на НАП. Д”ОДОП” се произнася с решение, което може да се обжалва пред съда. Административното обжалване е задължително и не може да се прескочи за обжалване на акта директно в съда. Постъпилите в кантората запитвания за обжалване касаят всяка една от фазите. Най-рядко се касае за възражения на ревизионния доклад, тъй като се прави пред същите лица, които осъществяват ревизията и това само може да доведе до отстраняване на евентуални неточности в последващото издаване на ревизионният акт. Все пак има случаи, като например такъв на клиент, при който във връзка с осъществена нерегламентирана търговия през интернет сайтове за обяви и доставка на поръчките с куриерски служби бяха начислени на физическо лице задължения за ДДС, ДОО, УПФ, Здравни осигуровки и данък по ЗДДФЛ. В резултат на възражението по доклада бяха чувствително намалени задълженията при последвалото издаване на ревизионния акт. Най-често се обжалват  актове, свързани с установяване на задължения по ЗДДС, но също така и такива по ЗКПО, ЗДДФЛ и др. При обжалване пред Д”ОДОП” ревизионният акт често бива отменен, но органът назначава повторна ревизия. Така, все пак, ревизионният акт не влиза в сила. При повторната ревизия шансовете за положителни констатации са значително по-големи. В този смисъл ефектът от обжалването много често е положителен – сумите отпадат, намаляват се или най-малкото се отлага заплащенето им.


Практика: Извънсъдебни дейности
Разгледайте останалите случаи


Форма за запитване