С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Услуги / Търговско и Корпоративно Право

Търговско и Корпоративно Право


 • изготвяне на проекти за търговски договори: договори за покупко-продажба, доставка, комисионни и спедиционни договори, договори за превоз, консигнация, поръчка, наем, залог, влог, заем и други
 • изработване на типови договори и общи условия, разработване на стандартизирани форми, формуляри и документация, които обслужват търговската дейност
 • регистрация, преобразуване, промени, пререгистрация и прекратяване на еднолични търговци и всички видове юридически лица, регистрация на клон, апортни вноски, прехвърляне на предприятие
 • учредяване на сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества
 • промяна на съдружник, прехвърляне на дялове и акции
 • изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, особен залог
 • събиране на вземания, нотариални покани
 • запис на заповед
 • учредяване и администриране на франчайзингови вериги
 • правно съдействие, изготвяне на документи и представителство пред държавни и общински органи като общини, областна администрация, Комисия за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителя, Комисия за защита от дискриминация и други институции в Република България
 • участие в преговори, подготовка и сключване на всякакви сделки и правна помощ при изпълнението им
 • изготвяне на правни анализи и проучвания
 • помощ при регистрации на търговски марки; консултации и действия във фазата, предхождаща заявяването на търговски марки, географски означения и промишлен дизайн