С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Общи условия за работа с клиенти

Тези общи условия регламентират отношенията между Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев, (наричана по-долу за краткост КАНТОРАТА) и КЛИЕНТИТЕ (физически и юридически лица) при предоставяне на правна помощ и юридически услуги.

  1. КАНТОРАТА се задължава да използва събраните от КЛИЕНТА лични данни и документи само за изпълнение на възложената работа. КЛИЕНТЪТ отговаря за достоверността на предоставените данни и заявените от него обстоятелства, съответно истинността на представените оригинални документи.
  2. С приемане на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че същите могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство.
  3. С приемане на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ декларира, че дава съгласието си КАНТОРАТА да обработва личните му данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 за следните цели: 1/ получаване и отговаряне на запитвания за предоставяне на услуги и въпроси по актуални казуси и 2/ изпълнение на задълженията по сключени договори за правна помощ. КАНТОРАТА има право да нанася данните в изготвяните при изпълнение на договора документи, както и да разкрива тези данни пред трети лица (нотариуси, съдилища, съдебни изпълнители, Агенция по вписванията, търговски банки, АГКК, общински администрации, фирми и др.) във връзка с изпълнение поръчката на КЛИЕНТА.
  4. С приемане на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен за възможността си да оттегли писмено по всяко време даденото по предходната точка съгласие, като това оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото преди това съгласие.
  5. Дадените от КАНТОРАТА становища и подготвените документи са само за ползване от КЛИЕНТА и не могат да бъдат копирани или използвани от трети лица без писмено съгласие, освен при представянето им пред държавни и общински органи или контрагенти на КЛИЕНТА.
  6. По всеки отделен случай КАНТОРАТА ще информира своевременно КЛИЕНТА за развитието на неговия случай. За получаване на допълнителна информация КЛИЕНТЪТ може да се информира по всяко време чрез изпращане на писмо по електронна поща, чрез телефонно обаждане или по друг удобен начин.
  7. Възлагане на поръчката от КЛИЕНТА на КАНТОРАТА се осъществява чрез подписване на договор за правна помощ (включително и при предоставяне на онлайн услуги) и адвокатско пълномощно (в случаите, в които се налага).
  8. След възлагане на поръчката КАНТОРАТА извършва анализ и КЛИЕНТЪТ се информира за всички правни възможности по конкретния случай, като му се предоставя становище за избор на бъдещи действия. Изборът е изцяло на КЛИЕНТА в зависимост от неговите възможности, отношения с трети лица и др. обстоятелства.
  9. Плащането на разноски и адвокатски възнаграждения се прави в брой или по сметка на КАНТОРАТА, съгласно договореното между страните.
  10. След приключване на случая всички предоставени документи и книжа се връщат на КЛИЕНТА, а при наличие на оригинали – с приемо-предавателен протокол. С възлагане на поръчката КЛИЕНТЪТ се съгласява в КАНТОРАТА да се съхранява в досието по делото копие от предоставените документи в срок поне пет години.

Тези общи условия могат да бъдат изменяни или допълвани с отделен индивидуален договор, съобразен с конкретния казус.