` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora

Всички правни материали

2018 Sep 13

Неизпълнение на договор

Съгласно чл. 20а от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) договорът има сила на закон за тези, които са го сключили. Този принцип може да се из...

Пълен текст
2018 May 16

Увеличаване на капитала

Учредяването на така наречените капиталови търговски дружества (ООД, АД и КДА) с цел осъществяване на определена търговска дейност неизменно е свър...

Пълен текст
2018 Apr 24

Договор за изработка

Договорът за изработка е особено популярен договор, който са използва в редица случаи от ежедневието. Разновидности на догвора са: договор за ишлем...

Пълен текст
2018 Apr 22

Договор за консигнация

Договорът за продажба на консигнация е популярна търговска сделка, която често намира приложение в търговските отношения, а в някои случаи е особен...

Пълен текст
2018 Mar 24

Закриване на фирма

Когато вписан в Търговския регистър търговец по една или друга причина не извършва дейност, липсва изрично законово задължение да се прекратява и з...

Пълен текст
2018 Feb 6

Запис на заповед

В ежедневните отношения между гражданите и фирмите е много популярно изготвянето на Запис на заповед, когато едната страна дължи на другата пари ил...

Пълен текст
2017 Oct 30

Премахване на сграда

За всеки законен строеж настъпва момент, когато поради една или друга причина се налага да бъде премахнат – принудително или доброволно. Прем...

Пълен текст
2017 Aug 2

Преустройство и ремонт

Нуждата от по-голямо жилищно пространство подтиква много хора да променят жилищата си като събарят стени, прокарват водопроводи в помещения, където...

Пълен текст
2017 Jun 10

Брачен договор

В резултат на динамично развиващите се обществени отношения през последните десетилетия, своето развитие претърпя и такава по принцип консервативна...

Пълен текст
2017 Jun 10

Доброволна делба

Всяка вещ може да бъде собственост на едно лице, но може да се притежава и от повече лица (физически или юридически, държавата и общините) в режим...

Пълен текст
2016 Nov 19

Сервитути

Сервитутите са ограничени вещни права, които едно лице притежава върху чужд недвижим имот (не може върху движими вещи). В българското право са уред...

Пълен текст
2016 Nov 19

Пълномощно

Упълномощаването е една от най-често срещаните сделки в ежедневието. Непрекъснато се налага определени правни действия да бъдат осъществени от няко...

Пълен текст
2016 Nov 19

Промяна на името

Промяната на което и да е от имената на български гражданин в България се осъщестява единствено по съдебен ред – чрез писмена молба до Районн...

Пълен текст
2016 Nov 19

Приемане на наследство

Всеки човек по време на своя живот влиза в многобройни и различни по своя характер правоотношения с другите хора, с юридически лица и с държавата и...

Пълен текст
2016 Nov 19

Поправка на нотариален акт

Разпореждането с недвижими имоти от физически и юридически лица се осъществява пред нотариус, като за целта се изготвя нотариален акт. С нотариален...

Пълен текст
2016 Nov 19

Особен залог

В стопанския живот често се налага да се сключват договори, при които едната страна по силата на договора предоставя нещо в аванс, а другата поема...

Пълен текст
2016 Nov 19

Незаконно строителство

Законодателството предвижда редица изисквания, правила и норми за построявянето на една сграда или друг вид строителство. Всички те са създадени с...

Пълен текст
2016 Nov 19

Констативен нотариален акт

Обикновено правото на собственост върху недвижим имот се придобива в резултат на сделка, по силата на която приобретателят става собственик на имот...

Пълен текст
2016 Nov 19

Завещание

Когато едно лице почине, неговото имущество логично и естествено преминава към най-близките му хора съгласно правилата на Закона за наследството (З...

Пълен текст
2016 Aug 15

Проблеми с работодател

Здравейте!

Oт началото на месеца имаме нов директор които е решил че може по всякакъв начин да ме унижава и обижда, в колектива ни се гов...

Пълен текст
2015 Nov 22

Договор за превоз

С договора за превоз едната страна, наречена Превозвач се задължава срещу възнаграждение, платимо от другата страна, наречена Изпращач (Товародател...

Пълен текст
2015 Nov 8

Договор за авторски надзор

За всички строежи от първа до пета категория включително при осъществяване на строителството е задължително да се упражнява надзор от проектантите...

Пълен текст
2015 Sep 29

Договор за сътрудничество

Договорът се среща още и под наименования като: Договор за съвместна дейност, Договор за съвместно сътрудничество и др. Договорът няма изрична прав...

Пълен текст
2015 Sep 27

Договор за паричен заем

Договорът за паричен заем най-често се свързва с една от неговите разновидности – банковия заем. Но извън известните форми за „професио...

Пълен текст