С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Абонаментно Обслужване

Абонаментно Обслужване

Кантората предлага абонаментно правно обслужване на фирми, сдружения и физически лица, въз основа на сключен договор за абонаментно правно обслужване. Клиентите, сключили такъв договор получават специално внимание, приоритетно и непрекъснато правно обслужване, свързано с дейността им или определени аспекти от нея.

Тази услуга е предназначена както за малки фирми, неразполагащи със свои юристи, така и за по-големи компании, нуждаещи се от допълнително правно съдействие от адвокат.Абонаментното обслужване включва:


  • устни и писмени консултации (в товачисло и решаване на внезапно възникнали правни проблеми)
  • изготвяне на текущи документи (пълномощни, декларации, молби, заявления, писма, жалби)
  • изготвяне на всички видове договори, спогодби, споразумения,общи условия, записи на заповеди др.
  • участие в преговори и срещи
  • извършване на първоначални вписвания и последващи действия в Търговски регистър: изготвяне на необходимите документи за първоначално вписване и последващи промени в правния статус на търговеца (промяна на име, седалище и адрес на управление, промяна в правно-организационната им форма, промяна в членския състав, обявяванена ГФО и др.)
  • изготвяне на документи за общи събрания и съвет на директорите, надзорен съвет и т.н.
  • проучване на висящи съдебни дела и даване на становище по тях
  • съдействие при извън съдебно разрешаване на спорове
  • консултиране и осигуряване на юридическа защита при сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори на работниците/служителите.

Абонаментът не включва процесуално представителство пред съдебни и арбитражни органи, както и сделки с недвижими имоти, ликвидация и преобразуване на фирми, а също така и събиране на вземания. Възнаграждението за тези услуги се договаря допълнително за всеки конкретен случай на база обем и трудност на работата и обикновено представлява процент от материалния интерес. Наличието на сключен Договор за абонаментно правно обслужване осигурява на КЛИЕНТИТЕ отстъпки от 20 до 50% на допълнителното заплащане за тези услуги, в зависимост от продължителността на абонаментното обслужване към момента на таксуването.


Повече информация


Обслужване

Абонаментното обслужване се извършва в рамките на приемното време на КАНТОРАТА и е лимитирано до 30 работни часа месечно, освен ако в договора не е уговорено друго. Неизползваните часове не се прехвърлят за следващия месец.

Коректност

На клиентите се предостравят периодично отчети, които обхващат отчетен период по споразумение между страните. Отчетите включват информация за разходваните средства, извършените услуги в абонамента и услугите извън абонамента.

Цена на абонамент

Стойността на месечното абонаментно възнаграждение при горепосочените условия е 500 лв. При предплащане на абонамент за една календарна година – отстъпка в размер на една месечна вноска.