С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Съдебни делаЦялостно процесуално представителство и адвокатска защита за юридически и физически лица пред съдебните органи в страната. Съдебни дела в сферата на гражданското, търговското и административното право. Кантората не поема казуси в областта на наказателното право, с изключение на наказателни дела от частен характер за обида и клевета.

Процесуалното представителство по съдебни и арбитражни дела включва както действия пред съответния правораздавателен орган, така и извънсъдебни действия (изпращане на нотариални покани и писма, проучване имущественото състояние на длъжника, срещи, преговори и др.), целящи да се подготвят и подпомогнат бъдещите процесуални действия или да се постигне извънсъдебно споразумение.

Процесуалното представителство и защитата на правата на доверителя (клиента) се осъществява във всички фази на производството, във всички инстанции (възивни и касациони дела) и пред всички съдилища и арбитражни институции в страната.

Адвокатската защита обхваща следните производства:


Заповедни производства

Изготвяне и подаване на заявления за събиране на парични вземания или други задължения с цел осигуряване на изпълнението по облекчен ред (ако длъжникът не оспори претенцията). Представителството включва подаване на заявлението, проследяване на делото, справки и проверки, получаване на изпълнителен лист.

Обезпечение на бъдещ иск
Граждански дела
Търговски дела
Административни дела
Административно-наказателни дела
Изпълнителни производства
Арбитражни дела