С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за спонсорство

Договор за спонсорство


Договорът за спонсорство представлява споразумение между две страни, по силата на което едната страна предоставя на другата страна материална или друг вид помощ, а другата страна обещава определени ползи за спонсора, най-често свързани с рекламиране или популяризиране по друг начин на марката, продуктите или дейността му. Спонсорството се използва често за финансиране на дейности, които трудно могат да се самоиздържат - най-вече в областта на спорта, изкуството, обучението, науката и др. нестопански дейности. Спонсорите предоставят помощта като очакват в резултат на това в бъдеще време да получат имидж и влияние, достъп до нови пазари, публичност и реклама. Спонсорираният трябва да се въздържа от увреждане интересите на спонсора.

Договорът няма изрична правна уредба в законодателството, но по силата на свободата на договаряне е широко приложим. Договорът за спонсорство се различава от дарението поради това, че срещу предоставяните средства или друг вид помощ има насрещна престация. Докато договорът за дарение е изцяло безвъзмезден. При спонсорството другата страна се задължава да предостави нещо съгласно договорката между страните. Не е задължително, обаче, насрещната престация да е еквивалентна на предоставяната помощ. Когато престацията е еквивалентна това се квалифицира като обикновена търговска сделка за целите на данъчното облагане. Прието е в този случай договорът да се нарича направо договор за реклама. Когато насрещната престация не е еквивалентна, то превишението на даденото над полученото се третира като разход за дарение. Този тип договори по-често се назовават договори за спонсорство, с което се акцентира на безвъзмездния елемент. Но ако изобщо липсва насрещна престация, то това ще е обикновено дарение. При спонсорството не е налице доставка по смисъла на ЗДДС.

Страните могат да договорят свободно клаузите на договора, които не следва да противоречат на императивните законови правила. Следва да се има предвид, че целта на предоставянето на средствата при спонсорския договор все пак е по-скоро комерсиална. Това отличава този договор от меценатския договор, който по същество представлява дарение, но с особена цел.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете образец от Договор за спонсорство