С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за управление и контрол

Договор за управление и контрол


Договор за управление и контрол е вид договор, чрез който дружество урежда взаимотоношенията си със своите ръководни кадри. За АД договорът се сключва на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон - такива договори имат членовете на борда на директорите. За ООД договорът се сключва на основание чл. 141, ал. 7 ТЗ  - с такива договори са обвързани управителите. Подобен договор се сключва и с прокурист, но има особености.

Приложеният образец е с минимлано съдържание, включващо основните клаузи, които обикновено се съдържат в такъв договор. Тези клаузи могат да бъдат уредени по начин съобразно желанието на страните. Възможно и полезно е да се включат и други клаузи. Така например възнаграждението на довереника може да бъде определено не в абсолютна сума, а в минимални работни заплати или да се използва друг критерий. Може да се договори освен основно и допълнително възнаграждение при достигане на определени резултати. В договора могат да се включат клаузи, свързани с предоставяне на средства за представителни цели, за служебни пътувания и др.

Основен момент в отношенията дружество-ръководен орган е да се предвидят последиците при некачествено изпълнение на работата, от което могат да последват вреди за дружеството. Търсенето на имуществена отговорност от управителите при ООД може да е неограничено и за това при освобождаването им много често Общото събрание ги освобождава и от отговорност. Относно членовете на надзорни и управителни съвети и съвет на директорите е относима разпоредбата на чл. 240 ТЗ, според която Общото събрание определя размера на гаранциите, които дават  пред дружеството, в случай, че го увредят, но не по-малко от 3 месечното им брутно възнаграждение.

В договора могат да се включат правила и ограничения относно разпореждане с имущество на дружеството, като се уточнят прагове, стойности и видове сделки, които може да извършва довереника и при какви условия. Обикновено за сделки над определена сума се изисква решение на Общото събрание. Не е лошо да се предвидят специални правила за подписване на запис на заповед и менителница, както и други чувствителни сделки, като например опрощаване.

Понякога в договорите по-детайлно да се уреждат хипотезите на прекратяване. Възможни са и други случаи на прекратяване на договора, като: смърт или поставяне под запрещение; възникване на обстоятелства, обуславящи забрана или ограничения за довереника да упражнява правата и изпълнява задълженията си по договора; извършване от довереника на престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда; хипотези, свързани с неизпълнение на задълженията по този договор, вкл. нарушение на установените забрани и ограничения; прекратяване или обявяване в несъстоятелност на дружеството.

Договорът за управление и контрол не е трудов договор, но въпреки това в много закони е приравнен по правните си последици на трудовите договори – най вече за данъчни и осигурителни цели. Все пак и след приравняването той не се превръща в трудов договор и КТ не важи за този вид договори. Довереникът няма трудова книжка, времето, прекарано по този договор не се зачита за трудов стаж, а само за осигурителен, няма работно време, не са приложими правилата за отпуските и т.н. Но няма пречка в договора да се включат клаузи, характерни за трудовите правоотношения или за определени въпроси да се препраща директно към КТ. Тъй като не е трудов, в договора могат да се уредят дори неустойки за неизпълние на определени задължения.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Свалете образец от Договор за управление и контрол