С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за продажба на наследство

Договор за продажба на наследство


Договорът за продажба на наследство е специален вид договор, с който придобитите от някого наследствени права и задължения може да се прехвърлят на друго лице в цялост – като съвкупност. Продажбата на придобито наследство е алтернатива на отказа от наследство – и в двата случая лицето се освобождава от всички придобити от наследодателя права и задължения. Но докато при отказа е необходимо наследството да не е прието, то при продажбата на наследство е точно обратното – лицето следва да е приело мълчаливо или изрично наследството.

До сключване на такъв договор се стига ако наследникът не проявава интерес към наследственото имущество като конкретни вещи и предпочита вместо това да получи накуп паричната му равностойност без да навлиза в конкретни грижи и действия. Когато наследството съдържа няколко и различни по вид имуществени права, то прехвърлянето им поотделно би отнело значително повече време и средства, поради което продажбата на цялото наследство е добра алтернатива. 

Наследството би било атрактивно за продажба ако правата надхвърлят задълженията – в противен случай по-скоро следва  да се пристъпи към отказ от наследство. За съжаление не са редки и случаите, в които „находчиви” лица се възползват от ментални проблеми на възрастни хора и ги склоняват да им подписват такива договори пред нотариус, придобивайки с минимални разходи значителни активи. 

Действително подписите върху договора за продажба на наследство се заверяват пред нотариус, но в самия договор не е задължително да се индивидуализират отделни имоти, вещи и пр. Това улеснява в максимална степен осъществяване на сделката, тъй като продавачът по договора може дори да не представя документи за собственост при подписването му. Купувачът, обаче, става собственик на наследените права – при това без значение кога са наследени. Подобни придобивания често остават скрити от роднините на възрастния човек (продавача), тъй като дори наследството да включва недвижими имоти, самата покупко-продажба не се вписва в Имотния регистър. Това става по-късно по молба на купувача. Друг е въпроса за проблемите, които възникват при вписване на такива договори в АВ. Така роднините след време могат да останат изненадани, че имат непознат съсобственик или пък че не са наследили това, което си мислят че наследяват.

За предпазване от подобни нежелани сценарии роднините следва да предприемат действия за поставяне под запрещение на лицето, чието съзнание е започнало да се замъглява. Разбира се това става чрез съда и отнема време и средства. Но при липсата на решение за поставяне под запрещение сделката трудно може да бъде обявена за нищожна в последствие – още повече ако самият продавач в дадени моменти е бил в по-добро здравословно състояние.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете образец от Договор за продажба на наследство