С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за сътрудничество

Договор за сътрудничество


Договорът се среща още и под наименования като: Договор за съвместна дейност, Договор за съвместно сътрудничество и др. Договорът няма изрична правна уредба (ненаименован договор)  и съществува по силата на чл. 9 от Закона за задълженията и договорите, прокламиращ свободата на договаряне. 

С този договор две или повече лица се споразумяват да извършват обща стопанска дейност или да си подпомагат взаимно в индивидуалната дейност. Договорът е подходящ за синхронизиране стопанските цели на различни правни субекти.

Договорът за сътрудничество наподобява по-популярният договор за гражданско дружество (който има уредба в ЗЗД), но се различава от него по следните признаци:

1. При гражданското дружество възниква нов субект, носител на права и задължения, което липсва като ефект при договора за сътрудничество – всеки от страните извършва дейността от свое име и за своя сметка. 

2. Задълженията, които съдружниците поемат при гражданския договор не са насрещни, а са взаимни, свързани с естеството на общата цел, за разлика от договора за сътрудничество. 

3. При договора за гражданско дружество страните си поставят обща стопанска цел, докато при договора за сътрудничество страните се стремят към постигане на различни стопански цели, но си сътрудничат. 

4. При гражданското дружество вещите, които се влагат в дейността след сключване на договора се трансформират в обща съсобственост, докато при договорът за сътрудничество те остават индивидуална собственост на контрагентите. 

5. Към договора за сътрудничество не намират приложение конкретни диспозитивни разпоредби от закона, които да заместят липсващи уговорки, както е при гражданското дружество. Поради това всички хипотези в отношенията между страните трябва да са добре и подробно описани в самия договор, за да няма недоразумения в последствие. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Свалете образец от Договор за сътрудничество