С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за прехвърляне на предприятие

Договор за прехвърляне на предприятие


Съгласно Търговския закон предприятието представлява съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Като таква съвкупност то може да се прехвърля от един търговец на друг. Може да се прехвърля част или цялото предприятие. Прехвърлянето се осъществява чрез договор, като подписите на страните се заверяват нотариално. Това е предвидена от закона форма за действителност на сделката. 

Най-често се прехвърля предприятие на ЕТ. Всъщност при ЕТ това е единствения начин акумулираните права, задължения и фактически отношения да бъдат прехвърлени преживе на друго лице, различно от титуляра. При капиталовите дружества (например ЕООД), това може да се осъществи и чрез прехвърляне на дяловете, но при ЕТ се прехвърля предприятието.

Нотариалната такса при прехвърляне на предприятие се изчислява въз основа на материалния интерес, който в случая за целите на нотариалното производство се определя въз основа на балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието за изтеклото тримесечие. Предвид това за осъществяване на сделката винаги се изготвя и представя баланс и счетоводен отчет на предприятието. 

Прехвърлянето на предприятието се вписва в Търговския регистър по партидите на страните. Ако с договора се прехвърля и недвижим имот същият се вписва и в имотния регистър по местонахождението на имота. Освен това Търговският закон предвижда прехвърлителя на предрпиятието да уведоми кредиторите и длъжниците си за извършеното прехвърляне – най-често с писмо с обратна разписка или с нотариална покана.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете образец от Договор за прехвърляне на предприятие