С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за цесия

Договор за цесия


Договорът за прехвърляне на вземанe се използва най-вече в междуфирмените отношения. Значително по-рядко физическо лице участва като страна по такъв договор, но не е невъзможно. Договорът е уреден нормативно в чл. 99-100 Закона за задълженията и договорите. Не е задължително договорът да бъде в писмена форма, но на практика предвид целите за които се използва, за доказване на съществуването му, писмената форма се използва почти винаги. Това важи в още по-голяма степен с оглед обстоятелството, че съгласно Гражданския процесуален кодекс при евентуален спор, съществуването на договори на стойност над 5 000 лева не могат да се доказват със свидетелски показания, освен в определени хипотези.

Договорът може да бъде възмезден и безвъзмезден. Най-често е възмезден – т.е. за прехвърленото вземане се заплаща някаква цена. Вземането, което се прехвърля, трябва да се опише добре, с всичките му реквизите и принадлежности, за да е ясно какъв е предмета на договора. Може да се договори някои принадлежности на вземането да не преминат у Цесионера – например изтекли до момента лихви.

Задължителна част от процедурата по прехвърляне на вземането е да се уведоми длъжника. До уведомяването на длъжника цесията има сила само между страните по договора. Тъй като длъжникът не е страна по този договор, той може съвсем валидно да изпълни на стария кредитор (цедента), ако не е уведомен. Задължението за уведомяване на длъжника е вменено на Цедента. Полезно е в договора да се уговори срок за извършване на това действие, както и начина, по който да се извърши. Това може да стане с нотариална покана (което е препоръчително), по пощата, чрез куриер или лично да се подпише длъжника върху уведомлението. Важното е да се осигури и пази доказателство за уведомяването на длъжника.

По закон Цедентът отговаря за съществуването на вземането, но не и за платежоспосбността на длъжника. Няма пречка, обаче, в договора да се уговори и такава отговорност на Цедента. Възможно е в договора да се предвиди арбитражна клауза – т.е.  споровете по изпълнението му да се решават от арбитражен съд, а не от държавните съдилища.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете образец от Договор за цесия