С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Трудов договор със срок за изпитване

Трудов договор със срок за изпитване


Трудовият договор за изпитване се използва масово при назначаване на нови работници и служители. Такъв договор може да се сключва за всякаква работа – квалифицирана или неквалифицирана. Той се различава от обикновения трудов договор по това, че в срока на изпитване едната или и двете страни (в зависимост от уговорката) могат едностранно да прекратят договора без предизвестие. Ако не е уговорено изрично се счита, че клаузата за изпитване е в полза на двете страни. Важно е да се има предвид, че ако договорът е уговорен само в полза на работодателя, то работникът/служителят може да го прекрати единствено чрез едномесечно предизвестие, за разлика от работодателя, който може да го направи без предизвестие.

Прекратяването на договора не е задължително да се мотивира. Всъщност за работодоателя тази свобода на преценката е най-важната характеристика на договора. Целта на този договор е да се провери годността на работника/служителя да извършва определена работа при определени условия. 

Срокът на изпитване може да бъде най-много шест месеца. След изтичане на срока за изпитване договорът не се прекратява, а се превръща в обикновен трудов договор, най-често безсрочен (ако не е уговорено друго първоначално), при това без да е необходимо да се прави каквото и да било. 

Договор за изпитване за една и съща работа в едно и също предприятие с един и същ служител може да се сключва само веднъж. Той може да се сключва само при първоначално постъпване на работа. Включване на такава клауза с последващо допълнително споразумение в съществуващ договор е недействителна. Ако първоначално уговореният срок на изпитване е по-кратък от възможния 6 месечен срок, то не е допустимо да се увеличава допълнително с анекс или друг договор. 

Възможно е преди изтичане на срока за изпитване договорът да се превърне в окончателен трудов договор, но за целта трябва да се подпише допълнително споразумение. При промяна на работодателя по чл 123 от КТ трудовите правоотношения се запазват такива, каквито са, включително и с клаузата за изпитване, ако има такава. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете образец от Трудов договор със срок за изпитване