` Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - BGKantora

Правни статии

2018 May 16

Увеличаване на капитала

Учредяването на така наречените капиталови търговски дружества (ООД, АД и КДА) с цел осъществяване на определена търговска дейност неизменно е свър...

Пълен текст
2018 Mar 24

Закриване на фирма

Когато вписан в Търговския регистър търговец по една или друга причина не извършва дейност, липсва изрично законово задължение да се прекратява и з...

Пълен текст
2017 Oct 30

Премахване на сграда

За всеки законен строеж настъпва момент, когато поради една или друга причина се налага да бъде премахнат – принудително или доброволно. Прем...

Пълен текст
2017 Aug 2

Преустройство и ремонт

Нуждата от по-голямо жилищно пространство подтиква много хора да променят жилищата си като събарят стени, прокарват водопроводи в помещения, където...

Пълен текст
2017 Jun 10

Брачен договор

В резултат на динамично развиващите се обществени отношения през последните десетилетия, своето развитие претърпя и такава по принцип консервативна...

Пълен текст
2017 Jun 10

Доброволна делба

Всяка вещ може да бъде собственост на едно лице, но може да се притежава и от повече лица (физически или юридически, държавата и общините) в режим...

Пълен текст
2016 Nov 19

Сервитути

Сервитутите са ограничени вещни права, които едно лице притежава върху чужд недвижим имот (не може върху движими вещи). В българското право са уред...

Пълен текст
2016 Nov 19

Пълномощно

Упълномощаването е една от най-често срещаните сделки в ежедневието. Непрекъснато се налага определени правни действия да бъдат осъществени от няко...

Пълен текст
2016 Nov 19

Промяна на името

Промяната на което и да е от имената на български гражданин в България се осъщестява единствено по съдебен ред – чрез писмена молба до Районн...

Пълен текст
2016 Nov 19

Приемане на наследство

Всеки човек по време на своя живот влиза в многобройни и различни по своя характер правоотношения с другите хора, с юридически лица и с държавата и...

Пълен текст
2016 Nov 19

Поправка на нотариален акт

Разпореждането с недвижими имоти от физически и юридически лица се осъществява пред нотариус, като за целта се изготвя нотариален акт. С нотариален...

Пълен текст
2016 Nov 19

Особен залог

В стопанския живот често се налага да се сключват договори, при които едната страна по силата на договора предоставя нещо в аванс, а другата поема...

Пълен текст
2016 Nov 19

Незаконно строителство

Законодателството предвижда редица изисквания, правила и норми за построявянето на една сграда или друг вид строителство. Всички те са създадени с...

Пълен текст
2016 Nov 19

Констативен нотариален акт

Обикновено правото на собственост върху недвижим имот се придобива в резултат на сделка, по силата на която приобретателят става собственик на имот...

Пълен текст
2016 Nov 19

Завещание

Когато едно лице почине, неговото имущество логично и естествено преминава към най-близките му хора съгласно правилата на Закона за наследството (З...

Пълен текст