С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Обжалване на електронен фиш

Обжалване на електронен фиш


Санкционната политика на България предвижда налагане на различни видове наказания при извършване на закононарушения. За провиненията, които са с по-висока степен на обществена опасност е предвидена наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс, включително наказания, свързани с лишаване от свобода. Но за по-леките провинения законодателството предвижда налагане на глоби и имуществени санкции по административен ред, поради което и отговорността се нарича административно-наказателна. За реализирането на тази отговорност не е нужно да се сезира съда, но нарушителят може да обжалва актовете, издадени срещу него, по съдебен ред. Основният закон, който регламентира правилата за налагане на глоби и имуществени санкции за административни нарушения е Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Този нормативен акт урежда не само правилата за налагане на наказания, но и реда за обжалване на глоби и имуществени санкции.

С цел гарантиране правата на гражданите в закона е разписана силно формализирана процедура за реализация на санкциите, която включва последователно съставяне и връчване на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и Наказателно постановление (НП). С първият акт санкционният орган констатира, че е налице нарушение на съответните правила, а с втория – налага предвидената в закона санкция. Въведени са и пределни срокове за издаване както на АУАН, така и на НП с цел да се стимулира администрацията да не протака санкционната си дейност прекалено дълго и така да поддържа неяснота у нарушителя относно положението му. Актът се съставя от едни служители на административния орган, а НП – от други, което също се явява известна гаранция, че ще бъдат санкционирани само лица, които наистина са извършили нарушение.

Въпреки така зададената от закона формула за констатиране на нарушенията и налагане на наказанията, съществуват и изключения, при които вместо издаването на АУАН и НП е предвидено да се съставя и връчва един единствен акт, който се нарича електронен фиш. Същият се съставя само в изрично описани в закона случаи и по определен ред. По смисъла на ЗАНН и ЗДвП електронният фиш представлява: електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

Трябва да се прави разлика между понятията „фиш“ и „електронен фиш“, използвани в закона. Налагането на глоби чрез фиш вместо издаването на АУАН и НП е предвидено много отдавна, но за маловажни случаи на административни нарушения и когато глобата е до 50 лева, а нарушителят е съгласен да я плати. Когато не е съгласен да я плати се прилага общия ред, свързан с издаване на АУАН и НП. Електронният фиш, за разлика от фиша, се приравнява от закона на НП. Поради това и издаването му не се поставя в зависимост от съгласието на нарушителя да го плати, а обжалването му е подчинено на правила, аналогични на тези за НП.

Въвеждането на електронен фиш вместо АУАН и НП е предвидено най-вече за целите на мащабната санкционна дейност, която Пътна полиция реализира. При това предимно (но не само) за установяване на нарушения и налагане на наказания, свързани с превишена скорост. С електронен фиш понякога се налагат глоби в значителен размер. Някои от глобите и имуществените санкции за превишена скорост достигат и надвишават 600 лева. Значително по-голям размер може да достигне глобата при нарушения на Кодекса за застраховането, установени с електронен фиш. Когато заснето с автоматизирано техническо средство  МПС няма действаща задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ глобата за физически лица е 250 лева, а имуществената санкция за юридически лица (и ЕТ) е в размер на 2 000 лева. За управляване на товарен автомобил без платена „тол“ такса по републиканската пътна мрежа глобата е в размер на 2 500 лева. Важно е да се знае, че електронен фиш може да се издава само когато наказанието не предвижда лишаване от право да се управлява МПС и/или отнемане на контролни точки.

Изисквания относно съдържанието на електронния фиш

Издаването на електронен фиш в предвидените от закона случаи е подчинено на строги правила, които следва да се спазват. В закона са предвидени реквизити, които електронният фиш трябва да притежава. В противен случай същият е незаконен и подлежи на отмяна. Доколкото издаването на електронен фиш се използва само за нарушения, извършени от или във връзка с МПС, регламентацията на съдържанието на електронния фиш е предимно в Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

В електронния фиш трябва да има данни за датата, часа и мястото на извършване на нарушението, регистрационния номер на автомобила и собственика му, описание на извършеното нарушение, законовите разпоредби, които са нарушени, размер на глобата, срок за плащането й и др. Образец на електронен фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. Тъй като е възможно автомобила, с който е извършено нарушението, да е бил управляван от друг водач, собственикът му има право да подаде в Пътна полиция декларация и да посочи кой е бил водача, за да му се състави на него фиш, като се анулира издадения до момента. Това не важи за нарушенията на Кодекса за застраховането, които се констатират с електронен фиш.

Липсата или неточното нанасяне на всички или част от реквизитите на електронния фиш създава предпоставки за обжалването му, респективно за отмяната му от съда като незаконосъобразен. Най-често повод за отмяна на фиша е липса или неяснота на изпълнителното деяние, което води до ограничаване правото на защита на санкционираното лице и налага извод за незаконосъобразност на електронния фиш.

Обжалване на електронен фиш

За да се предотврати влизане в сила на електронния фиш същият може да се обжалва пред съда. На пръв поглед изглежда, че установяването на нарушения чрез автоматизирани технически средства или системи (АТСС) е неоспоримо, предвид законовите текстове. Това е особено валидно ако техническото средство, с което е установено нарушението, е преминало съответните проверки и е сертифицирано, поради което няма съмнения в изправността му. Но прилагането на съкратената процедура за налагане на санкции чрез електронен фиш всъщност не винаги е законосъобразна.

При първоначалното въвеждане през 2011 г. на електронния фиш като механизъм за санкциониране на водачите на МПС възникнаха съмнения в кои случаи може да се използва този способ. Спорните моменти следваха от текста на закона (чл. 189, ал. 4 ЗДвП), който предвиждаше при нарушения, установени с техническо средство в отсъствието на контролен орган и на нарушител да се издава електронен фиш. Това разколеба законосъобразността на всички фишове, издадени за нарушения, установени чрез мобилни камери, тъй като същите заснемат само в присъствието на намиращите се наблизо полицаи. Според Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. по Тълкувателно дело № 1 от 2013 г. на ВАС издаването на електронния фиш е строго ограничено и възможно само в случаите на предварително СТАЦИОНАРНО ПОЗИЦИОНИРАНИ технически средства със съответните предварителни обозначения за съществуването им, като същите трябва да работят на автоматичен режим без нужда от обслужване от съответен контролен орган. В останалите случаи при използване на мобилни технически средства, обслужвани и използвани непосредствено от контролен орган, тази разпоредба е неприложима и за констатираните с тези технически средства нарушения е приложим общия ред, а именно: съставяне на АУАН и издаване на НП.

След постановяване на Тълкувателното решение, обаче, бяха предприети серия от изменения на ЗДвП във връзка с използването на АТСС и издаването на електронни фишове. Въведе се определение на понятието „автоматизирани технически средства и системи“ като изрично се предвиди, че те могат да бъдат както мобилни, така и стационарни. Освен това МВР прие Наредба №  8121з-532 за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата и тези  на Закона за движение по пътищата, в която изрично се допуска издаване на фиш по отношение на установени с мобилна камера нарушения. Най-същественото е, че вече отсъствието на контролния орган се отнася не за установяване на нарушението, а за издаване на електронния фиш. Предвид всичко това позоваването на Тълкувателното решение вече не е актуално и не води до неизбежна отмяна на фиша.

Все пак и след приемането на измененията в ЗДвП и Наредба №  8121з-532 изискванията за прилагане на мобилни АТСС когато се установява нарушение не са малко. Преди всичко е добре да се знае, че Наредбата изрично забранява издаване на електронен фиш когато се констатират нарушения с АТСС във време на движение. Електронен фиш може да се издава само ако техническото средство работи на място.

Въпреки, че посоченото по-горе тълкувателно решение е загубило актуалността си, дори и сега е възможно съдът да отмени издадени електронни фишове за нарушения, установени с мобилни устройства, а някои от тезите на тълкувателното решение да се използват за отмяната. След многобройните изменения на чл. 189, ал. 4 ЗДвП в текста на закона продължава да стои изискването, че електронен фиш се издава в отсъствието на контролен орган и на нарушителя. Разбира се, вече отсъствието се отнася до издаването на фиша, а не до установяването на нарушението. Но от законовото определение на понятието за „електронен фиш“, както и от това за АТСС (§ 6. т. 65 от Допълнителните разпоредби на закона), става ясно, че същият се генерира АВТОМАТИЧНО в електронната система (електронно изявление). Това става в същия момент, в който се установява нарушението и ако установяването е чрез мобилна камера, до която присъства полицай, то и издаването на фиша (т.е. генерирането му в системата) е в присъствие на контролен орган. Ако пък генерирането на фиша става в някакъв по-късен момент в резултат на конкретни действия от служители на полицията (например зареждане на някаква информация или стартиране на някаква програма), то отново издаването на фиша е в присъствието на контролен орган. И накрая - ако фишът се генерира самостоятелно в предвидено от софтуера време, тогава въобще не е ясно дали наблизо няма контролен орган точно в момента на създаване на фиша. Предвид всичко това считам, че и последните изменения на ЗДвП не могат да убедят категорично, че изискването за отсъствие на контролен орган в чл. 189, ал. 4 ЗДвП се отнася до издаването на фиша и не касае изобщо установяването на нарушението. Това е така, защото е напълно безмислено в закона да се въвежда изискване, че издаването на фиш става в отсъствието на контролен орган, при положение, че този процес е напълно автоматичен (за разлика от насочването и позиционирането на камерата)!!!

При тълкуването на тази разпоредба следва да се вземе предвид и съдържанието на чл. 39, ал. 4 ЗАНН, в който е предвидена възможността да се издават електронни фишове за нарушения, установени с АТСС, но в отсъствието на контролен орган и нарушител. В този член отсъствието на контролен орган безспорно се отнася до установяването на нарушението, а не до издаването на електронния фиш. ЗАНН установява единна система на административни наказания, както и единно административно-наказателно производство. Поради това приемането на противоречащ текст в ЗДвП не е обосновано.

Предвид всичко това и сега е възможно съдебен състав да приеме, че и към настоящия момент при установяване на нарушения чрез използване на мобилни камери не следва да се издава електронен фиш, а трябва да се съставя АУАН и НП. Разбира се, с оглед измененията в закона, аргументирането на отмяната на фиша с цитираното Тълкувателно решение вече не се практикува – поне не пряко. Но шансовете такъв фиш да се отмени от съда, особено ако се констатират и други нарушения, не са малки. Цялата неяснота при прилагането на разпоредбите и сложния начин за установяване на правилата, свързани с използването на електронни фишове за налагане на наказания, води до това, че понякога съдът отменя фишове с аргументи, които дори след многократното им изследване не стават до край ясни. Но за жалбоподателя по-важен е крайния резултат, а не конкретните аргументи.

Дори да се приеме за безспорно, че Пътна полиция вече има право да издава електронни фишове за нарушения, установени с мобилни камери, то цитираната по-горе Наредба №  8121з-532 съдържа множество изисквания за осъществяването на тази дейност. Ако същите не са изпълнени това е основание за обжалване на електронния фиш. Наредбата включва изискване за всяко използвано АТСС да се съставя протокол, за който е предвиден образец. Този протокол трябва да е коректно попълнен и да е приложена снимка на разположението на камерата, с която е установено нарушението. Мястото на видеоконтрол трябва да се обозначава с пътен знак Е 24 „Контрол с автоматизирани технически средства или системи“ – нещо което често се пропуска от служителите на Пътна полиция. Когато видеоконтролът се упражнява с мобилна камера, този знак трябва да се поставя на преносима стойка, ако няма трайно прикрепен на пътя. От значение е и къде точно е поставен този знак.

Освен всичко друго, ако собственикът на автомобила докаже, че не е управлявал същия по време на извършване на нарушението, наложената с електронен фиш глоба следва да се отмени. Това е много актуално при налагане на такава глоба за превишена скорост когато автомобилът е собственост на юридическо лице. В тези случаи глобата се налага на управителя на юридическото лице (поради невъзможността да се налага наказание с електронен фиш за превишена скорост на юридическо лице). Но е напълно възможно управителят да не знае и да не може да се установи кой от служителите му е управлявал посоченото МПС по това време, поради което и да не може да попълни декларация, в която да посочи друго лице, на което да се състави фиша. Съдът, обаче, следва да отмени електронния фиш, ако се установи например, че управителят е бил в чужбина и няма как да е извършил нарушението, което му се вменява.

На отмяна подлежат и фишове, по които Пътна полиция не е в състояние да докаже, че техническото устройство, с което е установено нарушението е било технически изправно и сертифицирано от съответните органи. Всяко АТТС трябва да е снабдено с Удостоверение за одобрен тип техническо средство, посочващо датата на одобрение, както и с протокол за периодична проверка (метрологичен контрол).

Срок за обжалване на електронен фиш

Срещу издаденият електронен фиш може да се подаде възражение до Директора на съответната структура на МВР в седем дневен срок от получаването. Това възражение, обаче, води до анулиране на издадения електронен фиш само в две хипотези: когато МПС е било обявено за издирване И когато МПС е със специален режим на движение. На практика в по-голямата част от случаите възразяването по този ред е неприложимо.

Същинското обжалване на фиша става в 14-дневен срок пред съда. Ако нарушителят реши да плати глобата в посочения срок дължи 70 процента от размера й. При плащане на глобата след изтичане на срока или след потвърждаване на фиша от съда същата е в пълен размер.

Срок за издаване и връчване на електронен фиш

Няма срок за издаване на електронен фиш. Но предвид това, че за издаване се счита генериране на фиша автоматично в системата след установяване на нарушението, то на практика издаването му е незабавно. Все пак ако това не стане и фишът се генерира по-късно, то следва да се имат предвид правилата на чл. 34 ЗАНН, според които не се образува административно-наказателно производство ако е изминала повече от една година от извършване на нарушението.

Липсва срок и за връчване на електронния фиш, поради което масово такива фишове се връчват когато съответния нарушител бива спрян за друго нарушение или за проверка от органите на Пътна полиция – независимо кога е това. Понякога генерираният в системата електронен фиш не се връчва с години което поставя на преден план въпроса: погасява ли се по давност възможността за реализиране на глобата?

Погасяване по давност на санкционното правоотношение

Чл. 82 ЗАНН регламентира т.нар. изпълнителска давност с изтичането на която се погасява възможността компетентният орган да реализира изтърпяването на наложената административна санкция. В алинея 1 е уредена обикновена давност, която може да бъде прекъсвана или спирана, когато административният орган предприема предвидени в закона действия. Специално по отношение на наказанието глоба, което се налага с електронен фиш, тази давност е две години. В алинея 3, обаче, е въведена т.нар. абсолютна изпълнителска давност, с изтичането на която (независимо от спирането или прекъсването на давността), възможността за реализация на наказанието се погасява. Този абсолютен давностен срок за наказанието „глоба“ е 3 години. Същият, обаче, не се прилага, ако е образувано изпълнително производство за събиране на глобата. Но описаните по-горе срокове започват да текат от връчването на електронния фиш, глобата по който подлежи на плащане и за това и тази давност се нарича изпълнителска давност. Следователно, така предвидените срокове се отнасят само за хипотезата, при която има връчване на електронен фиш и той е влязъл в сила. Но какво се случва ако няма връчване на електронния фиш дълго време, въпреки, че такъв е генериран в системата?

В административно-наказателното производство не е уредена абсолютна погасителна давност, която да започва да тече от извършване на самото нарушение, а не от влизане в сила на фиша (респективно НП). Такава има предвидена в наказателния процес, но не и в адаминистративно-наказателния. Разпоредбите на чл. 80 и чл. 81 от Наказателния кодекс уреждат различните видове давностни срокове, включително абсолютна давност, но при извършено престъпление, а не при извършено административно нарушение. Необходимо е тази празнота да се запълни. За това, по силата на препращащата норма на чл. 11 ЗАНН уредбата относно погасяването на наказателното преследване по давност в НК следва да намери приложение и в производствата по ЗАНН. Това е прието в Тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г., ОСК на НК на ВКС и II Колегия на ВАС. Следователно, на основание чл. 81, ал. 3 във връзка с чл. 80, ал. 1, т. 5 НК във връзка с чл. 11 ЗАНН абсолютната погасителна давност при административно-наказателни производства (в това число и по издадени електронни фишове) е четири години и половина, считано от датата на извършване на нарушението. След изтичане на този период от време административно-наказващият орган трябва да прекрати служебно производството, тъй като същото е недопустимо на основание чл. 54 ЗАНН. Но ако това не се случи и все пак има връчване на електронен фиш след изтичането на периода, то отмяната му ще трябва да се осъществи по пътя на обжалване пред съда.

Такси и разноски

За обжалване на връчен електронен фиш не се дължат държавни такси. Но ако в производството се използват правни услуги се заплаща адвокатски хонорар, който, при успех на обжалването се възстановява на жалбоподателя въз основа на приложения по делото договор за правна защита и съдействие с адвокат. От друга страна от известно време вече е възможно и другата страна (административният орган) да претендира да й бъде присъдено заплащане на разноски за производството пред съда - ако фишът бъде потвърден. Поради това жалбоподателят може да бъде осъден да заплати тези разноски (например юрисконсултско възнаграждение). Считам, че подобно законодателно решение влиза в противоречие с правилото да не се влошава положението на жалбоподателя. Когато е налице риск на края да се поемат разноските на административния орган в едно административно-наказателно производство, на практика е напълно възможно това да повлияе на решението дали да се обжалва глобата или да се плати. Възможно е дори в края на процеса жалбоподателят да бъде осъден да заплаща разноски, направени от другата страна, в по-голям размер от самата глоба. Това считам за въздействие върху правото на защита на гражданите чрез финансови способи, което не съответства на стандартите на правовата държава, но е факт. Все пак по отношение конкретно на глобите, налагани от Пътна полиция, включително и с електронен фиш, известно успокоение буди обстоятелството, че представител на административния орган много рядко се явява по тези дела и искания за присъждане на разноски в ущърб на жалбоподателя почти липсват.  

© Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев. 
E-mail: info@bgkantora.bg
Тел: 0888 24 62 94


Практика: Съдебни спорове