С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Увеличаване на капитала

Увеличаване на капитала


Учредяването на така наречените капиталови търговски дружества (ООД, АД и КДА) с цел осъществяване на определена търговска дейност неизменно е свързано с внасяне на определено имущество в дружеството под формата на вещи или пари като капитал. Търговският закон регламентира изискванията за минимален размер на капитала, както и определя каква част от капитала трябва да е ефективно внесена, за да може да се учреди дружеството и впише в Търговския регистър (ТР). Понастоящем капиталът на ООД не може да е по-малък от 2 лева, капиталът на АД трябва да е поне 50 000 лева, което е валидно и за КДА.

Размерът на капитала се вписва в учредителния акт на дружеството (договор или устав). Но имуществото на дружеството във всеки един момент се различава от цифрата на капитала. Имущество и капитал не са тъждествени понятия. Капиталът се оформя от материалните вноски, които съдружниците или акционерите внасят в дружеството и които му служат за извършване на дейността. Но след това в резултат на търговската дейност (ако има такава) имуществото на дружеството непрестанно се променя. То включва всичко придобито по време на съществуването му в резултат на извършваната търговска дейност и по други начини (например чрез дарения). За това и имуществото на дружеството е постоянно променяща се величина, докато капитала си остава константа, освен ако не се промени чрез специално предвидената в закона процедура. Напълно възможно и реално е имуществото на дружеството да спадне под размера на капитала. В такива случаи търговското дружество теоритично следва да осъществи процедури по намаляване на капитала. Но докато тази процедура не се проведе ефективно капиталът продължава да е в размера, посочен в учредителния акт.

След учредяване на дружеството, по различни причини, е възможно да възникне необходимост от увеличаване на капитала. Например такова изискване може да постави банка, пред която дружеството кандидатства за кредит. Решение за увеличаване на капитала на ООД може да се вземе и когато многократно съдружниците са предоставяли заеми или допълнителни парични вноски на дружеството и вместо тяхното ефективно връщане със сумата се увеличава капитала и се предоставят допълнителни дялове на съдружниците, съответстващи на размера на вземанията на всеки съдружник. Възможно е до увеличаване на капитала да се стигне и когато се приема нов съдружник в ООД, който „влиза” в дружеството с определено имущество (например машина или имот), което ще се използва в дейността. При АД капитала се увеличава когато дружеството разшири бизнеса си и започне да извършва определена дейност, за която специален закон регламентира завишени изисквания относно размера на капитала. Освен всичко останало капиталът може да се увеличи и с оглед репутацията на търговеца, като признак за неговата стабилност на пазара и финасов просперитет. 

Както АД, така и ООД не могат да увеличават капитала за сметка на преоценка на имуществото си.

Увеличаване капитала на ООД/ЕООД

Капиталът на ООД се образува от вноските на всички съдружници. За да се осъществи планирано увеличение на капитала законът предвижда на първо място първоначално определения капитал да е внесен изцяло. Това изискване кореспондира с правилата в Търговския закон относно капитала, съгласно които предвиденият в учредителния акт размер на капитала трябва да бъде изцяло записан, но не е задължително да е внесен изцяло. За да се учреди дружеството е необходимо да е внесен минимум 70 % от записания капитал (ако е повече от 2 лева). Съгласно чл. 115, т. 4 ТЗ в дружествения договор се определя срока за довнасяне на останалата част от вноската, но не повече от 2 години. След занижаване на изискванията при ООД за минимален размер на капитала, който сега е 2 лева, на практика все по-рядко се стига до внасяне на част от капитала, но не е невъзможно в случаите, в които поради някаква причина учредителите са решили да внесат още при учредяването по-голяма сума. Предвид тези възможности за да се увеличава в последствие капитала трябва първо да е внесен на 100 % първоначалния капитал. От друга страна при самото увеличение на капитала също може да не се внесе цялата сума при същите условия, както при първоначално внасяне на капитала. 

- Номинално увеличение на капитала

Капиталът на ООД може да се увеличава номинално – т.е. без да се внася ново имущество. Това става когато капиталът се увеличи с неразпределена печалба (положителен финансов резултат, обложен с данък) или с натрупани средства във фонд „Резервен” (ако има такъв). Т.е. вместо тези средства да се разпределят между съдружниците, същите се трансформират в дялове от капитала. Така печалбата на дружеството се задържа за инвестиционни цели. 

Заместването на паричното дивидентно плащане с предоставяне на акции или дялове води до неплащане на еднократен подоходен данък (данък при източника) от акционера/съдружника (чл. 13, ал. 1, т. 4 ЗДДФЛ), какъвто би бил дължим ако се изплаща дивидент.

При номинално увеличение на капитала не може да се ограничава участието на когото и да било съдружник – всеки трябва да получи дялове.

- Начини за увеличение на капитала

Увеличаването на капитала при дружествата с ограничена отговорност може да се извършва по три начина: 

• увеличаване стойността на съществуващите дялове (например 2 дяла по 1 лев стават два дяла по 100 лева).  

• записване на нови дялове и разпределяне между съдружниците или 

• приемане на нов съдружник (когато не придобива дяловете на друг съдружник). 

При увеличаване стойността на дяловете съдружниците имат право да увеличават дела си съразмерно на притежаваните дялове, освен ако в дружествения договор или с решение на ОС не е регламентирано нещо друго.

- Решение за увеличение на капитала

Решението за увеличаване на капитала се взема с единодушие. То трябва да бъде с нотариално заверени подписи и съдържание, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор не е регламентирано нещо друго. Решението съдържа информация относно начина на увеличаване на капитала, размера и разпределението на капитала и др. 

Допълнителна парична вноска по чл. 134 ТЗ

Увеличаването на капитала на ООД се различава от друга предвидена в ТЗ възможност за предоставяне средства на дружеството, а именно допълнителна парична вноска съгласно чл. 134 ТЗ. Допълнителните парични вноски не се отразяват на размера на капитала. Обикновено когато има временен недостиг на парични средства в дружеството се използва този метод за захранване с пари, но това не е увеличаване на капитала. Вноската подлежи на връщане и дори е възможно да бъде уговорена лихва. Допълнителната парична вноска се внася въз основа на решение на ОС, което следва да се изпълнява от всеки съдружник. Освен решението не е необходимо нито вписване в ТР, нито изменение на учредителния акт. От друга страна ако множество допълнителни парични вноски се натрупат с течение на времето, вместо да се връщат, могат да се капитализират.

Временен недостиг на парични средства може да се поркрива и с обикновен заем, който съдружниците дават на дружеството. Понякога този метод дори е по-подходящ, защото съгласно чл. 134 ТЗ допълнителните парични вноски се правят за „покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства” – т.е. при евентуална данъчна проверка следва да се мотивира и докаже необходимостта от вноската. Последното не е нужно при получаване на заем. Предоставените под формата на кредит парични средства от съдружниците също могат да се капитализират.

Увеличаване капитала на АД

Капиталът на АД е равен на сумата от номиналната стойност на акциите. За да се осъществи планирано увеличение на капитала на АД законът предвижда преди всичко първоначално определения капитал да е внесен изцяло. Това следва от възможността, предвидена в закона, първоначалният капитал да е изцяло записан, но да не е внесен изцяло при учредяването. Съгласно чл. 188, ал. 1 във вр. с чл. 174, ал. 1, т. 3 ТЗ в устава се определя частта от стойността на акциите, която следва да се внесе при записване на акции, но не по-малко от 25% от номиналната или емисионната им стойност. Останалата част се внася в срок определен в устава, но не повече от две години. Това правило важи както при първоначална регистрация на дружеството, така и при увеличение на капитала. 

- Номинално увеличение на капитала

Номинално увеличение на капитала при АД може да се осъществи само чрез издаване на нови акции, не и чрез увеличаване номиналната стойност на съществуващите акции. Капиталът се увеличава с неразпределена печалба или от фонд „Резервен”. Специално при увеличение на капитала от фонд „Резервен”, последният трябва да надхвърля 1/10 от капитала, за да не се накърни минималния му изискуем размер (чл. 246, ал. 4 ТЗ). Освен това решението за увеличение трябва да се вземе в срок до 3 месеца от приемането на ГФО за съответната година. Новите акции задължително се разпределят съразмерно между акционерите съобразно участието им в капитала. 

- Начини за увеличение на капитала

Увеличаването на капитала при акционерните дружества може да се извърши по три начина: 

• чрез издаване на нови акции;

• чрез увеличаване номиналната стойност на издадените акции (увеличава се стойността на всички издадени акции); 

• чрез превръщане на облигации в акции (конвертируеми облигации). 

Последната опция е възможна само ако това изрично е предвидено и записано при издаване на облигациите. 

Най-често увеличаването на капитала се осъществява чрез издаване на нови акции. Когато се издават нови акции може още с решението за увеличаване на капитала същите да се разпределят на досегашните акционери пропорционално на притежаваните от тях акции. Възможно е, обаче,  новите акции да се предложат с подписка, чрез която акционерите в определен период от време да записват акции от емисията, с която се увеличава капитала. Поканата за записване на акции чрез подписка се вписва в Тръговския регистър, заедно с решението за увеличаване на капитала. Чрез подписката се дава възможност в определен срок досегашните акционери да упражнят правото си да закупят акции (законово право на преференциално участие в емисията), но ако не упражнят това право и не се запишат всички акции от емисията капиталът може: 1/ да се увеличи само със записаните акции или 2/ остатъка от незаписани акции да продължи да се записва от външни лица. Така акциите от емисията ще се придобият от всеки желаещ. 

Възможно е да се предвиди новите акциите да имат не само номинална, но и емисионна стойност (цена), която акционерите да заплащат.  Така всеки желаещ да придобие акции трябва да внесе не само номиналната им стойност, от която се формира  капитала, но и допълнителната разлика (ажио) между номиналната и действителна цена. 

Увеличението може да се осъществи чрез публично предлагане на акциите на фондовата борса. В този случай се изготвя проспект, който предварително се одобрява от Комисията по финансов надзор. 

- Увеличение на капитала под условие

Законът предвижда и възможност за увеличаване на капитала под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена или срещу облигации на дружеството. При увеличаване на капитала под условие правото на преференциално изкупуване на акции за досегашните акционери всъщност се ограничава.

- Решение за увеличение на капитала

Решението за увеличение на капитала на АД се взема с мнозинство 2/3 от представените на общото събрание акции (освен ако в устава не е регламентирано по-голямо мнозинство). Решението за номинално увеличение на капитала, обаче, се взема с мнозинство ¾ от представения капитал. Ако има издадени акции от различни класове решението  трябва да се вземе от акционерите на всеки клас по отделно. 

Възможно е учредителния акт на дружеството да предвижда, че решението за увеличаване на капитала няма да се взема от ОС, а от съответния управителен орган на АД (УС или СД). Но тази възможност касае само период до 5 години от учредяване на дружеството, като в устава изрично се регламентира и максималния размер, до който може да се увеличава капитала по този начин.

Всички акционери имат право да участват в увеличението на капитала пропорционално на акциите, които притежават, освен ако (както бе изложено по-горе) общото събрание не вземе друго решение или учредителният акт не предвижда нещо друго. 

Вписване на увеличението в търговския регистър

Увеличението на капитала на ООД и АД подлежи на вписване в Търговския регистър. 

При ООД това става със заявление А4, подадено лично от представител на дружеството или чрез използване на правни услуги, като към заявлението се прилага решението на общото събрание/едноличния собственик (евентуално покана за свикване на ОС – ако се свиква по този начин), доказателства за внесения капитал (например документ от банка), актуализиран дружествен договор/учредителен акт (капиталът е вписан в учредителния акт на дружеството и при изменението му следва да се нанесат корекции  в този документ), декларация по чл. 13, ал. 4 ЗТР, платена ДТ.

Увеличаване капитала на АД се вписва в ТР чрез подаване на заявление А5. Когато се обявява покана за записване на акции тази покана се вписва в ТР заедно с решението за увеличаване на капитала, а след записването на акции се вписва и самото увеличение на капитала. В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от управителния съвет, съответно от съвета на директорите. Когато се заявява номинално увеличение на капитала с неразпределена печалба към заявлението се прилага Баланса и Годишния финансов отчет и се посочва, че увеличението е от собствени средства.  

Увеличаването на капитала има действие от вписването му в Търговския регистър.

Увеличаване на капитала с апортна вноска

Вноските в капитала могат да са парични и непарични (апортни). Когато вноската е непарична се прилагат правилата на чл. 72 и 73 от Търговския закон. 

При непарична вноска дружественият договор, съответно уставът, трябва да съдържат името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната й оценка и основанието на правата му. Дори за прехвърляне на съответното имущество да е предвидена по принцип нотариална форма, непаричната вноска в капитала се осъществява чрез подписване на дружествения договор, респективно устава. Към договора, обаче, е необходимо да се подготви и писмено съгласие на вносителя с нотариална заверка на подписа му. Ако става въпрос за недвижими имоти след осъществяване на апорта управителяния орган е длъжен да представи в Агенция по вписванията - Имотен регистър нотариално заверено извлечение от дружествения договор за вписване.

Предмет на апортни вноски могат да са право на собственост или ограничени вещни права върху всякакви вещи и нематериални обекти: недвижими имоти, движими вещи, машини и съоръжения, стоки, материали, интелектуална собственост и др. За вкарването им в капитала съответните обекти трябва да се оценят, за да е ясно паричното изражение на внесеното в капитала. Оценката се прави съгласно чл. 72 от ТР от три вещи лица, посочени от Агенция по вписванията. Следователно процедурата по осъществяване на непарична вноска в капитала всъщност започва с едно предварително производство пред Търговския регистър, предхождащо производството по увеличаване на капитала. В последствие заключението на вещите лица се представя в ТР при вписване на увеличението. 

В решението на общото събрание за увеличаване на капитала трябва да се посочи предмета на вноската, кой я прави, редът за внасяне на вноската, номиналната стойност на акциите, респ. дяловете. Увеличението на капитала на АД с непарична вноска не може да стане чрез подписка, защото няма как да се внесе частично предмета на апорта. Освен това решението (освен ако не е ЕАД) трябва да съдържа и точка, ограничаваща правото на всеки акционер за пропорционално участие в увеличението, тъй като апорта се прави от един акционер. 

© Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев.
E-mail: info@bgkantora.bg
Тел: 0888 24 62 94