С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Прехвърляне на дялове от ООД

Прехвърляне на дялове от ООД


Най-разпространената и най-популярна правно-организационна форма за извършване на микро, малък или дори среден бизнес в България е Дружество с ограничена отговорност (ООД). Чрез регистрацията на ООД обикновено неголям брой съдружници обединяват средства и усилия за осъществяване на бизнес проекта си. Но често пъти различни причини, както обективни, така и субективни водят до ситуации, в които един или повече съдружници напускат дружеството. Когато излизането от дружеството става без съгласието на останалите съдружници, се налага да бъде проведена и доведена до край процедура по едностранно напускане на дружеството.  Тя се стартира чрез изпращане на предизвестие по силата на чл. 125, ал. 2 и 3 от ТЗ. Но когато излизането от дружеството е договорено и споделено с останалите съдружници, то се осъществява чрез прехвърляне на притежаваните дялове на другите съдружници или на трето (външно) лице с договор.

Прехвърляне на дялове, дори когато дружеството е еднолично, следва да се отличава от прехвълряне на фирма и от прехвърляне на предприятие. Дялове, фирма и предприятие са три различни по смисъл понятия и респективно три различни обекта на сделки. Съгласно Търговския закон фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Търговската фирма може да се прехвъря само заедно с предприятието, но същата може да бъде изменяна от търговеца по собствено желание  по всяко време. Предприятието от своя страна представлява съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Прехвърлянето на предприятието (изцяло или частично) е сделка различна от прехвърляне на дяловете в дружеството. Страни по договора за прехвърляне на предприятие са самите търговци (ЕТ или дружества), а страни по договора за прехвърляне на дялове са собственикът на тези дялове (физическо или юридическо лице) и купувачът им (физическо или юридическо лице). След прехвърляне на предприятието имуществените права (имоти, коли, вещи, инвентар, вземания, задълженияи т.н.) се прехвърлят от един търговец на друг, докато след прехвърлане на дяловете тези имущества си остават собственост на същото дружество, но се променят собствениците на това дружество.

Прехвърляне на дялове от ООД

Прехвърлянето на дружествени дялове е уредено в чл. 129 ТЗ. Когато това прехвърляне се осъществява между съдружници, то става свободно (освен ако в дружествения договор не е предвидено друго). Но ако дяловете се прехвърлят не трето лице или лица, е необходимо купувачите да подадат молба за приемането им в дружеството, която се разглежда от Общото събрание. Т.е. прехвърлянето на дяловете на външни лица е поставено в зависимост от волята на останалите съдружници. Въз основа на подадената молба се свиква Общо събрание, което гласува и взема решение за приемането на нов съдружник в дружеството. Решението се взема с мнозиноство ¾ от капитала, освен ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство. Това решение се оформя в протокол, който (предвид измененията на чл. 137 ТЗ) следва да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържанието (освен ако в дружествения договор не е предвидено да няма нотариална заверка).

Ако Общото събрание одобрява планираното правоприемство на дяловете се изготвя договор за прехвърляне на дялове. Дяловете могат да бъдат прехвърлени както по номинал, така и по договорена (пазарна) цена – по-ниска или по-висока. Договорът се заверява нотариално както по отношение на подписите, така и относно съдържанието.

Промените в Търговския закон от края на 2017 г. въведоха и ново изискване при прехвърляне на дялове - независимо дали между съдружници или външни лица. Новите изисквания бяха включени в чл. 129 от ТЗ. Според тях за прехвърляне на дяловете е необходимо дружеството да няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял. От промените, обаче, не стана  ясно с какъв документ се доказва изпълнението на това изискване и се наложи така приетите промени съвсем скоро да бъдат допълнително променяни за да се уточни процедурата. Така в средата на м. февруари 2018 г. законът бе допълнен, като се уточни, че в Търговския регистър се представят декларации по образец от Управителя на дружеството и от прехвърлителя на дяловете, че дружеството няма изискуеми и неизплатени задължения от този вид. Образец на такава декларация се изготвя от Министъра на правосъдието и Министъра на труда и социалната политика. След прилагане на декларациите прехвърлянето на дяловете се вписва в Търговския регистър, но Агенция по вписванията е длъжна незабавно да уведоми ИА“ГИТ“, която може да извърши проверка за достоверността на декларираните факти. В случай, че бъдат установени несъответствия между декларираните обстоятелства и действителността ИА“ГИТ“ уведомява прокуратурата за евентуално ангажиране на наказателна отговорно спрамо деклараторите.

След прехвърляне на дяловете се свиква ново общо събрание, в което участват новите собственици – придобили качеството на съдружници. На това събрание се взема решение за приемане и подписване на нов дружествен договор и за вписване на промените в Търговския регистър. На това събрание могат да бъдат взети и решения за други промени (седалище, адрес на управление, фирма и пр.). Ако старият съдружник е бил и управител (освен съдружник), и ако се планира и новият да бъде управител, на това събрание се взема решение за освобождаване на стария и назначаване на новия съдружник като управител. Вписването в Търговския регистър се осъществява чрез подаване (лично или чрез използване на правни услуги) на заявление Образец А4, което се подписва и внася от управителя на дружеството. В закона липсва оправомощаване на стария собственик на дяловете, който е прекратил участието си в дружеството, ако не е управител, да заяви вписването на промяната. За вписването на новия управител се прилагат и документи, свързани с това му качество (спесимен, декларации и пр.). Приемането на нов съдружник има действие спрямо трети лица от вписването му в Търговския регистър.

Прехвърляне на дялове от ЕООД

Особеност при прехвърляне на дяловете от такова дружество е че собственикът им е едно единствено лице. За това и единственият "съдружник" се нарича едноличен собственик на капитала. Този едноличен собственик може да прехвърли както всичките си дялове, така и част от тях. Във втория случай дружеството ще се трансформира в ООД.

За прехвърлянето е необходимо решение на едноличния собственик, отразено в протокол, който се заверява нотариално (освен ако в учредителния акт не е записано друго). Следва сключване на договор за продажба на дяловете, който също се заверява нотариално. При прехвърляне на дялове от ЕООД не се изготвят и подават молби за приемане на нов съдружник, тъй като страна по договора за прехвърляне на дялове е единствения съдружник в дружеството. Но изискванията на чл. 129, ал. 2 ТЗ за липса на задължения са валидни и тук.

След прехвърляне на дяловете новият едноличен собственик взема решение за освобождаване и назначаване на управител, приемане на нов учредителен акт, както и за други промени по желание. Ако едноличният собственик прехвърля само част от дяловете си тези решения се вземат от всички съдружници.

Същност и особености на прехвърлянето

С прехвърляне на дяловете на практика се прехвърля членството в дружеството и се промяня персоналния му състав. Прехвърлят се както членствените права, така и задълженията, включително неимуществени такива. Прехвърлянето е възможно да се осъществи само ако продаваните дялове не са запорирани за задължения на собстеника им и запорът е вписан в ТР. Самото прехвърляне може да стане под формата на покупко-продажба, но може да бъде оформено и като дарение, замяна, апорт и др. Ако продавачът на дела не е внесъл изцяло дяловата си вноска, то по силата на чл. 130 и двете страни по сделката отговарят солидарно за това неизпълнено задължение. Възможно е дялове да се притежават в съсобственост (един дял принаделжи на няколко лица), освен ако дружествения договор забранява това. Теоритично, когато дялове се притежават в съсобственост от няколко лица, ще може да се прехвърля и идеална част от дял – чл. 132 ТЗ.

Такси

За осъществяване на процедурата и вписване на прехвърлянето в Търговския регистър се заплащат различни такси. Всички нотариални заверки на подписите и съдържанието на прилаганите документи се заплащат съгласно Тарифата на нотариалните такси към ЗННД. Таксата за вписване на промяната в Търговския регистър е в размер на 30 лева, но ако се заявява по електронен път е в размер на 15 лева. 

© Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев