С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Напускане на съдружник в ООД

Напускане на съдружник в ООД


Въпрос:

Здравейте, адвокат Кавалджиев!

Управител съм на ООД от двама съдружници с чуждестранно участие (65%). Контактите ми с моя чуждестранен съдружник са прекъснати по редица причини. Дейността на дружеството само е спраня в НАП, но ГФО продължаваме да подаваме в АВ и НАП. Дружеството е без задължения и никога не сме имали назначени служители, както и не сме ползвали кредити. Не притежава недвижими имоти. Моето желание е да бъда заличен като съдружник (управител) по чл. 125, ал. 2 от ТЗ, като изпратя писмо под формата на нотариална покана по реда на ГПК с тримесечен срок на предизвестие и както разбирам, след изтичане на този срок прекратяването на правотношението ми става автоматично. 

Въпросът ми е в две части: 1. Това освобождава ли ме от задълженията ми като управител на ООД, с което вече няма да имам правоотношения и юридически в този момент в ТР имам ли участие в ООД или не? И втората част: 2. Ако премина към уреждане на имущенствените взаимоотношения, вписване на промяната в ТР, заличаването ми като съдружник и накрая освобождаването ми като управител, то тогава кой ще бъде упълномощен и от кого дружеството ще подава по-нататък ОПР и ГФО в НАП и АВ, при новосъздаденото условие, че съдружника не е назначен за управител, а и няма да има вече с кого да взема решения на ОС за това? Дали няма да възникнат някакви санкции и нови задължения за мен? 

Благодаря Ви предварително за Вашия отговор и положените усилия. 

Н.К.

Отговор:

Здравейте!

Доколкото разбирам от въпроса Ви искате да се освободите от участието си в това дружество и да нямате нищо общо с него за в бъдеще. Вие правилно сте написали във въпроса си, че членството в дружеството се прекратява автоматично след изтичане на срока на предизвестието, но в Търговския регистър продължавате да стоите като съдружник. Заличаването Ви от там става с подаване на заявление. Във връзка с това трябва да имате в предвид следното:

Процедурата, предвидена в чл. 125, ал. 2 от ТЗ касае само и единствено напускане на дружеството като съдружник. С реализацията на тази процедура Вие ще прекратите членствените правоотношения с дружеството, но продължавате да сте управител на същото. За освобождаването Ви като управител е приложима друга процедура - тази по чл. 141, ал. 5 ТЗ. Освобождаването Ви от двете качества е по-добре да стане последователно, а не едновременно, защото ако се освобидите като съдружник и като управител едновременно е твърде възможно да Ви откажат вписване в Търговския регистър на излизането Ви като съдружник, тъй като към момента на подаване на заявлението няма да имате качество на управител. Без да сте управител, не може да заявявате каквото и да било за вписване (освен напускането Ви като управител). От друга страна в чл. 141, ал. 5 ТЗ изрично е предвидено, че дори да напуснете като управител, може сам да заявите промяната – нещо, което е пропуснато в чл. 125, ал. 2 ТЗ. Считам това за законодателен пропуск, но е факт. В интерес на истината при обжалване на откази в съда повечето съдии издават решения в полза на заявителя, но за целта трябва да се мине през съдебната процедура за обжалване на отказа, а и все пак липсва сигурност в крайния резултат.

Предвид изложеното по-горе е по-добре първо да подадете предизвестие за прекратяване на членството Ви в дружеството като съдружник, да изчакате трите месеца за да се прекрати членството и като действащ управител да подадете заявление за отразяване на напускането Ви в Търговския регистър. Едва след това отново да подадете предизвестие за напускането Ви като управител и  да заявите и това напускане в Търговския регистър на основание чл. 141, ал. 5 ТЗ. 

За съжаление, напускането като съдружник по реда на чл. 125, ал. 2 ТЗ (т.е. с едностранно предизвестие) не се толерира добре от Търговския регистър. Много често тези напускания се стопират чрез откази от Агенцията по вписвания, тъй като съответните длъжностни лица чакат да им се представи решение на общото събрание, да се уреди въпроса с капитала на дружеството и т.н. Но отказите подлежат на обжалване пред съда и съдебната практика е категорична и неизменна – винаги  отменят отказите като неправомерни. Защото законът е пределно ясен – достатъчно е тримесечно предизвестие (без каквото и да било друго) за да се осъществи напускането като съдружник. В допълнение може да се каже, че ако в дружествения договор е уредено по-кратко предизвестие от предвиденото в закона (например един месец), то се прилага този срок, тъй като се счита, че нормата на чл. 125, ал. 2 ТЗ е диспозитивна и страните могат да договорят нещо друго.

Така след изпълнение на двете последователни процедури (напускане като съдружник и напускане като управител) ще излезете изцяло от дружеството. От там нататък ще се наложи другия съдружник да поеме изцяло нещата в свои ръце и да оформи дружеството като ЕООД или пък да вкара други съдружници, да назначи управител и т.н. Вие няма да носите отговорност за действията и бездействията на дружеството след напускането Ви като съдружник и като управител, включително и за неподаване на ГФО. Но за действия преди освобождаването Ви като управител си отговаряте на общо основание.

Описаните по-горе процедури, въпреки че са предвидени в закона, винаги крият подводни камъни. По лесният вариант да прекратите присъствието си в дружеството е да се свържите с чуждестранният съдружник за да Ви направи пълномощно за гласуване на общото събрание – било за освобождаването Ви като съдружник и управител, било за ликвидация на дружеството като цяло. Процедурата по ликвидация отнема доста време – минимум шест месеца. Но така ще заличите изцяло дружеството и всичко ще приключи и за двама Ви. 

Поздрави!
Адв. Димитър Кавалджиев