С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Действия при домашно насилие

Действия при домашно насилие


Въпрос:

Здравейте!

Бях жертва на домашно насилие и се наложи с детето да се изнесем от вкъщи буквално само с дрехите на гърба си. Жилището в което живяхме е под наем, който наем аз съм предплатили предварително, а и мебелите в него са купувани след брака. Патронът на вратата е сменен и не ме допуска по никакъв начин да взема поне личните си вещи. Какво може да се направи по този казус? 
Благодаря предварително. 
И.К.

Отговор:

Здравейте!

Доколкото разбирам насилието се упражнява от лице, което има качеството на Ваш съпруг или поне на такова, с което живеете във фактическо съпружеско съжителство. При това положение е приложим Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), тъй като насилника попада в кръга на лицата, посочени в чл. 3 от Закона. Този закон предвижда различни мерки срещу извършителя, някои от които са: отстраняването му от съвместно обитавано жилище за определен от съда срок; забрана за извършителя да доближава пострадалото лице или имуществото му за определен срок; задължаване на извършителя да посещава специални програми и др. Отделно от това на насилника се налага глоба в размер от 200 до 1000 лева. 

Предвидените мерки се постановяват от Районния съд по постоянния адрес на пострадалото лице. За целта се подава молба в срок до 1 месец от проявата на насилие. За разглеждане на молбата не се внася държавна такса. Въпреки особеностите на делото, същото е гражданко, а не наказателно. Като всяко друго гражданско дело и тук твърденията на молителя-ищец следва да се докажат. Но предвид отношенията между страните и с оглед на факта, че обикновено липсват свидетели на подобни прояви, законът предвижда облекчен режим за постановяване на заповедта (известна още като ограничителна заповед) от страна на съда. Достатъчно е само да се приложи задължителната декларация по чл. 9, ал. 3 ЗЗДН – съдът е длъжен да издаде исканата заповед само въз основа на декларацията. Все пак използването на доказателства и излагането на доказателствени искания както за случката, заради която се иска издаването на заповедта, така и за други факти и обстоятелства, които оформят профила на насилника, е желателно и препоръчително. Добре е да се докажат фактите и с оглед евентуалното определяне на по-дълъг срок на мерките, които съдът ще постанови. Законът предвижда мерките да се налагат за срок от три до осемнадесет месеца. Освен това е възможно ответника да се яви по време на делото и да организира защита.

Ако при подаване на молбата взаимоотношенията са критични, още с входирането й в съда може да се поиска издаване на заповед за незабавна защита. Съдът е длъжен да издаде такава, ако в молбата се съдържат данни за пряка и непосредствена опасност за молителя. Тази заповед за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до влизане в сила на окончателната заповед – т.е. гарантира някакво спокойствие по време на процеса.

Окончателната заповед за защита, която съдът издава, подлежи на незабавно изпълнение и ако съдържа мярка за отстраняване на насилника от съвместно обитаваното жилище тази мярка се осъществява със съдействието на полицията. Полицията следи за изпълнението и на останалите мерки.

Привилегия, която производството по ЗЗДН има спрямо останалите граждански производства е, че е възможно призовката да се връчи на извършителя със съдействието на полицията. Това е известна гаранция, че делото ще може по-бързо да започне, а не да се отлага многократно заради неоткриване на ответника. Все пак  полицията разполага с повече начини за локализиране на лицето, за разлика от обикновения призовкар.

В контекста на изложеното по-горе считам, че в конкретния случай най-добрия вариант е да поискате от съда една или повече от предвидените по ЗЗДН мерки, които да включват отстраняването му за наколко месеца от съвместно обитаваното жилище (независимо чия собственост е и дали е под наем). Тези производства се развиват сравнително бързо (ако молбата е оформена добре) и вероятно няма да се налага дълго да чакате. Освен това е твърде възможно съдията да издаде заповед за незабавна защита. Така няма да има нужда да чакате края на делото и при липса на доброволно напускане на жилището, можете с помоща на полицията да осъществите освобождаването му. 

Това ще Ви осигури възможност да си приберете багажа и мебелите (каквото прецените че е Вашо), евентуално да съставите протокол за вещи, които считате за общи, да си уредите взаимоотношенията с наемодателя (в зависимост от клаузите на договора за наем) и да се изнесете от апартамента. Има вариант да продължите да живеете там, но според мен при създалата се ситуация е по-добре след като си приберете необходимото да отидете да живеете някъде другаде. 

Ако има сключен граждански брак, в последствие може да преминете към действия по развод и трайно уреждане на родителските права, както и всички останали взаимоотношения, свързани с развода. 

Поздрави!
адв. Димитър Кавалджиев