С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Декларация по чл. 9, ал. 3 от Закона за закрила от домашното насилие

Декларация по чл. 9, ал. 3 от Закона за закрила от домашното насилие


Взаимоотношенията между роднините не винаги протичат гладко и безпроблемно. Често лица, които живеят заедно или се намират в определени родствени връзки проявяват агресия едно спрямо друго, разчитайки, че поведението им ще остане безнаказано именно поради близостта им. За това и проявеното насилие в такива случаи се нарича „домашно насилие”, а мерките, предвидени за противодействие на това явление са уредени в Закона за закрила от домашно насилие. 

Според закона домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Законът определя изчерпателно както лицата, които могат да са обект и субект на домашно насилие, така и мерките, които могат да бъдат постановени от съда срещу насилника. Сезирането на съда става чрез молба, към която задължително следва да се приложи и декларация по чл. 9, ал. 3 ЗЗДН.

С въпросната декларация лицето, станало жертва на домашно насилие лично декларира, че съответното действие или действия, представляващи домашно насилие по смисъла на закона, действително са се осъществили. Прилагането към молбата на такава декларация (освен че е процесуално изискване) е важно, защото в случай, че липсват други доказателства, съдът е длъжен да издаде заповед за защита само на основание приложената декларация. Ако молителят не е пострадалото лице, а други лица, които законът в определени случаи позволява да подадат молбата, като например брат/сестра, настойник/попечител или директора на дирекция „Социално подпомагане”, то декларацията не се попълва и прилага. В декларацията се описва накратко насилието, посочено в молбата за закрила от домашно насилие и/или се потвърждава (препраща) към написаното в самата молба.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете образец от Декларация по чл. 9, ал. 3 от Закона за закрила от домашното насилие