С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Наследяване на съдружник в ООД

Наследяване на съдружник в ООД


Въпрос:

Здравейте!

Майка ни почина наскоро, а приживе беше съдружник в ООД, заедно с още двама други съдружници. Ние с брат ми сме единствени наследници (баща ни почина преди 3 години). Какво трябва да направим с участието й в дружеството?

К. В. – гр. Ямбол

Отговор:

Участието в Дружество с ограничена отговорност се осъществява чрез притежаване на дялове от всеки съдружник и упражняване на членствени права и задължения. Съгласно чл. 129 от Търговския закон (ТЗ), дяловете могат да се наследяват. Предвид информацията която давате наследниците на дяловете на майка Ви сте двама. Както при всяко наследяване първата стъпка която следва да осъществите е да си извадите от общината по последното местожителство на майка Ви Удостоверение за наследници, с което да се легитимирате като наследници.

Междувременно както Вие, така и брат Ви трябва да решите дали ще приемете наследството от майка Ви, част от което са и притежаваните от нея дялове от дружеството. В случай, че майка Ви е оставила задължения към други физически или юридически лица, банки, данъчни власти и пр., които значително надвишават притежаваното от нея приживе имущество, то по-добре е да се откажете от наследството. Става въпрос за нейни лични задължения, а не задължения на дружеството, в което участва. Възможно е дори да има задължения към самото ООД. Процедурата по отказ от наследство се осъществява чрез подаване на молба (с нотариално заверен подпис) до Районния съд по откриване на наследството, където отказа Ви се вписва в специален регистър. Отказвайки се от наследството Вие няма да придобиете и дяловете от дружеството, в което е участвала майка Ви, но е добре да уведомите дружеството чрез представяне на Удостоверението за отказ от наследство.

Ако случаят не е такъв и Вие желаете да наследите майка Ви, то следва да приемете наследството – изрично (с молба до съда) или мълчаливо (както се случва най-често). Мълчаливо приемане има когато извършите действия, които недвусмислено показват, че приемате имуществото на наследодателя. Винаги се приема цялото наследство – няма как да приемете само дяловете на майка Ви от дружеството или друга част от наследството, а да се откажете от останалото имущество. Наследяват се както правата, така и всички задължения, включително и тези, които не са Ви известни. Следва да имате предвид, че веднъж осъществено, приемането не може да се оттегли. Все пак ако искате да ограничите отговорността си само до размера на придобитото наследствено имущество, то тогава трябва да приемете наследството по опис, следвайки процедурата за това.

В конкретната ситуация ако приемате наследството заедно с брат си, Вие ставате съпритежатели (съсобственици) на дяловете на майка Ви в дружеството. Според актуалната съдебна практика, обаче, с придобиването на дяловете не придобивате автоматично и членствените права в дружеството – т.е. не ставате веднага съдружници. Ако желаете да встъпите в членствено правоотношение с дружеството на мястото на майка Ви е нужно останалите съдружници да Ви приемат изрично в дружеството като външно лице. Тъй като при възникване на евентуални спорове и проблеми меродавни ще бъдат именно решенията на съда, то съобразявайки се със съдебната практика е най-добре да се инициира (от Вас или от съдружниците) провеждане на Общо събрание на дружеството, което да приеме решение за приемането Ви в него. Обикновено на практика най-често тези неща се уговарят предварително устно със съдружници (особено ако са малко, както е в случая) и в последствие само се оформят документално взетите решения, за да може да се впишат в Търговския регистър, каквото е изискването на закона.

Тъй като дяловете се наследяват от двама Ви съвместно (в условията на съсобственост), то преди да станете член на дружеството трябва да осъществите делба на дяловете, наследени от майка Ви. Най-лесно това става чрез договор за доброволна делба (с нотариална заверка на подписите), в който ще определите кой колко дяла да получи в индивидуална собственост. С този договор може да се споразумеете само единият от Вас да стане съдружник и да придобие всички дялове, а другият да получи парично уравняване. Няма пречка договорът за делбата да включва само разделяне на дружествените дялове, а останалото наследено имущество да се подели допълнително по-късно.

След като е ясно кой колко дяла притежава и кой ще става съдружник, както и дали останалите съдружници са съгласни, се оформя молба до Управителя на дружеството, в която заявявате изрично, че желаете да станете съдружник/ци и че приемате условията на дружествения договор. Всички промени в състава на съдружниците са съпроводени и със съответните промени в Дружествения договор. На насроченото Общо събрание промените се приемат и решението се вписва в Търговския регистър.

Ако въпреки желанието Ви съдружниците не Ви допускат като съдружници и са готови да оформят това отношение в решението на Общото събрание, то следва да им се напомни, че задължително трябва да предвидят и да ви изплатят паричния еквивалент на дела на майка Ви. В този случай (както и в случай, че никой от Вас не желае да стане съдружник) е най-добре да прехвърлите наследените дялове на останалите съдружници (или на един от тях) срещу съответно (адекватно) заплащане и да приключите с участието в дружеството. Дяловете могат да се прехвърлят и на лица, които са външни за дружеството, но тогава следва да се иска съгласието на съдружниците за приемане на нов член. Прехвърлянето на дялове се осъществява чрез договор, подписите на който се заверяват нотариално.

Принципно съществува и друг вариант, при който нито Вие ставате член на дружеството, нито останалите съдружници (или трето лице) придобиват дела на майка Ви. В този случай следва дружеството да Ви изплати дела на стойност съгласно счетоводния баланс на дружеството към края на месеца, в който е настъпила смъртта на майка Ви и да се намали капитала му с размера на дяловете й, като в процедурата задължително се уведомяват кредиторите на дружеството. Това е краен вариант, до който обикновено не се стига.

За изследване на казуса в дълбочина е необходимо да се вземат в предвид всички обстоятелства и документи - включително Дружествения договор (Устава), където е възможно да е предвидено нещо специфично. Особености крие и хипотезата, при която някой или всички наследници не са пълнолетни. Най-добре е да постигнете възможно най-бързо споразумение с останалите съдружници и в зависимост от мнението и желанието на всички заинтересовани лица да се предприемат съответните действия по отношение на наследените дялове.

Поздрави!
Адв. Димитър Кавалджиев