С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за покупко-продажба на МПС

Договор за покупко-продажба на МПС


С договора за продажба на МПС Продавачът се задължава да прехвърли собствеността върху притежаваното от него моторно превозно средство заедно с всички принадлежности на Купувача. Когато МПС е регистрирано, договорът се сключва с нотариална заверка на подписите.Нотариалната заверка на подписите е форма за действителност за регистрирани автомобили, ремаркета с товароносимост над 10 тона, колесни трактори, както и мотоциклети над 350 см3. За нови превозни средства или за стари автомобили, представляващи внос от чужбина, които нямат регистрация в КАТ, както и за мотоциклети с обем под посочената кубатура и ремаркета с товароносимост под 10 тона, формата за действителност на сделката е обикновена писмена – т.е. без нотариална заверка на подписите. 

За всяко прехвърляне на МПС, което е регистрирано в страната, се заплаща местен данък. Той се определя от всяка община в процент (обикновено между 2 и 3 %) от по-голямото измежду застрахователната стойност на автомобила и цената, определена в договора за продажбата. За целта при подписване на договора винаги се прилага застрахователна оценка на превозното средство.

За прехвърляне на МПС пред нотариус се заплащат нотариални такси в зависимост от материалния интерес. Сделката може да се осъществи при всеки нотариус в страната – т.е. не е неохдимо да бъде в района, където е регистриран автомобила.
Ако МПС се купува или продава с пълномощно, същото трябва да е с нотариална заверка на подписите. В случай, че МПС е съпружеска имуществена общност в продажбата участват и двамата съпрузи. Друг вариант е неучастващият да завери нотариално пълномощно за продажбата (или декларация-съгласие). 

След  прехвърлянето, както купувачът така и продавачът имат задължение да представят договора в КАТ в двуседмичен срок. В КАТ се прави регистрация на новия собственик и му се издава Свидетелство за регистрация на МПС. Купувачът и продавачът имат задължение в двумесечен срок да уведомят Отдел „Местни данъци и такси“ в съответната община за извършената продажбата – единият за да му се отпише превозното средство, а другият за да се регистрира.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете образец от Договор за покупко-продажба на МПС