С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за паричен заем

Договор за паричен заем


Договорът за паричен заем най-често се свързва с една от неговите разновидности – банковия заем. Но извън известните форми за „професионално” кредитиране често пъти се налага инцидентно гражданите и фирмите да се финансират взаимно временно с определена цел. При тази по-опростена форма на финансиране доверието между страните е значително по-голямо, но въпреки това е наложително оформянето на заемите писмено, не само като превантивна мярка за връщане на парите, но и като доказателство за кредитните отношения между страните, предвид изискванията на данъчното законодателство за доказване на приходи, разходи и произход на средства, а така също и с оглед задълженията за деклариране на заемите в годишните данъчни декларации.

За ползване на финансовия ресурс Заемателят дължи лихва само ако това е уговорено писмено – т.е. заемът може и да е безвъзмезден. Но ако става въпрос за междуфирмен заем, то лихва е добре да се уговори, тъй като данъчните власти третират сделката като търговска – т.е. не може да бъде безвъзмездна. Нещо повече – фирмите следва да договорят по между си пазарната лихва, тъй като в противен случай се увеличават рисковете при евентуална данъчна проверка данъчните органи да преобразуват финансовия резултат на фирмата съблюдавайки пазарната лихва, а не конкретно договорената между страните. Това по същество не означава забрана за сключване на безлихвен заем между фирмите, а само съобразяване на вероятните последици от осъществяване на едно такова действие. В зависимост от волята на Заемодателя и Заемателя лихвата може да бъде уговорена като дневна, седмична, месечна, годишна и пр.

При уговаряне на начините за заплащане на вноските по заема, както и при отпускането му следва да се имат предвид ограниченията, произтичащи от Закона за ограничаване плащанията в брой, а именно задължителността на плащането по банков път, ако сумата е равна или по-голяма от 15 000 лева. Това ограничение важи както при еднократно плащане на такава сума, така и в случаите, когато такова плащане е по-малко от тази сума, но стойността на целия договор е над 15 000 лева.

Договорът за заем може да се сключи в обикновена писмена форма, но може и да се подпише пред нотариус. Нотариалната заверка на подписите дава възможност на Заемателя при неизпълнение на договора да се снабди с изпълнителен лист и събере вземането си по облекчен ред. От друга страна подписването на договора пред нотариус е свързано със заплащане на такси.

Въпреки обикновено по-високата степен на доверие между страните при този род заеми, няма пречка задължението за връщане на заемната сума да бъде обезпечено с предвидените в закона обезпечения, а именно: ипотека на недвижим имот, залог на движима вещ, участие на поръчители, учредяване на особен залог и т.н. Може да се предвиди и издаване на запис на заповед от страна на Заемателя.

В определени хипотези (особено при неиздължаване в срок), на основание чл. 71 от ЗЗД Заемодателят може да направи договора за заем предсрочно изискуем с отправяне на писмено предизвестие до Заемателя.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете образец от Договор за паричен заем