С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за изработка

Договор за изработка


Договорът за изработка е особено популярен договор, който са използва в редица случаи от ежедневието. Разновидности на догвора са: договор за ишлеме, договор за извършване на услуга, договор за строителство, консултантски договор и т.н. Т.е. резултатът от работата може да бъде различен, при това не само материален. Като алтернатива на трудовия договор придобива популярност като „граждански договор”, макар че това е видово понятие за цяла група от договори. Но следва да се има предвид, че Инспекцията по труда има възможност при определени условия по отношение на договори, които покриват признаците на трудово правоотношение, да ги обявява за трудови – с всички последици от това.

С реализацията на договора се постига определен трудов резултат, който може да има или да няма материална форма (например консултация). За постигане на резултата Възложителят заплаща възнаграждение. При уговаряне на начините за заплащане на цената и при самото заплащане следва да се имат предвид ограниченията, произтичащи от Закона за ограничаване плащанията в брой, а именно задължителността на плащането по банков път, ако сумата е равна или по-голяма от 15 000 лева. Това ограничение важи както при еднократно плащане на такава сума, така и в случаите, когато такова плащане е по-малко от тази сума, но стойността на целия договор е над 15 000 лева.

Материалите и проектът за изработката могат да се предоставят от Възложителя или Изпълнителя – в зависимост от уговорката. Възложителят може да се откаже от изпълнението по време на договора, но тогава трябва да заплати на Изпълнителя направените разходи, извършената работа и печалбата, която би получил ако довърши работата. Изпълнителят също има право да развали договора, ако предоставените му материали и/или проект са неподходящи за изпълнение на възложеното. Възложителят има право да упражнява контрол върху изпълнението по уговорения в договора начин. 

Особено полезно е в договора освен срок за осъществяване на изработката да се предвиди и срок за приемане на изработеното, след изтичането на който Възложителят изпада в забава, ако не го приеме. Неизпълнението в срок може да се санкционира и с предварително уговорена неустойка. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Свалете образец от Договор за изработка