С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Намаляване на дарения и завещания

Намаляване на дарения и завещания


Въпрос:

Здравейте!

Имам пред себе си следния казус. Майка ми почина на скоро, а аз в последствие разбирам, че тя приживе е дарила жилището си на моя племенница (нейна внучка). Интересува ме може ли да се обжалва това дарение или по някакъв начин да се отмени? 
Сърдечно благодаря!

Д.Т.

Отговор:

Здравейте!

Очевидно Вие сте наследник на майка Ви, като не става ясно колко братя и сестри имате и кои са всички наследници към момента на смъртта. Но независимо колко са наследниците, в Закона за наследството има изрични норми, които уреждат право на запазена част от наследството в полза на определени лица. Предвидени са и механизми за възстановяване на запазената част от имуществото, в случай, че наследодателят се разпореди с нея приживе. Това възстановяване е приложимо по отношение на извършени дарения или завещания от наследодателя, но не и по отношение на други видове сделки (например покупко-продажба). В този смисъл осъщественото от майка Ви дарение също попада в обхвата на тази закрила.

Правната уредба на запазената част се съдържа в чл. 28-29 от Закона за наследството (ЗН). Право на запазена част от наследството имат: низходящи, родители и съпруг. Останалите видове наследници нямат право на запазена част. В този смисъл Вие също имате право на запазена част, като низходяща на майка си. Запазената част на низходящите наследници, когато наследодателят не е оставил съпруг, е: при едно дете – ½ от имуществото му, а при две и повече деца – 2/3 от имуществото му. Ако, обаче, наследодателят е оставил освен низходящи и съпруг, то запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете. В последния случай разполагаемата част от имуществото му, с която може да се разпореди приживе наследодателя е 1/3 (когато има едно дете), ¼ (когато има две деца) и 1/6 (когато има три и повече деца). Веднага трябва да се отбележи, че става въпрос за запазена част от цялото имущество на наследодателя, а не от даден имот или вещ. Така например ако наследодателят се разпореди приживе със собствен апартамент, но в същото време притежава множество ценни картини или други движими вещи на съвкупна стойност значително надвишаваща този апартамент, то може да се окаже, че с прехвърляне на апартамента няма накърняване на запазената част. 

Във Вашия случай майка Ви е дарила жилището на Ваша племенница. При изследване на въпроса за запазената част е от значение дали нейният родител, който е Ваш брат или сестра, е жив или не. Ако е жив, то тогава тази Ваша племенница няма запазена част и респективно не е призована да наследява. Но ако е починал, то тогава се активира правилото за наследяване по заместване. При наследяването по заместване низходящите на наследодателя, които са починали преди него или са недостойни, се заместват по закон от своите низходящи без ограничение на степените. Т.е. ако родителят на племенницата ви е починал преди майка Ви, то тя по право на заместване се нарежда до Вас като наследник със запазена част. Това е така, защото заместващият е пълноправен наследник и има всички права на наследяването по закон. Въпреки това във Вашия случай с дарението на майка Ви е напълно възможно да е накърнена запазена част – например ако се окаже, че майка Ви е имала право да се разпорежда само с част от имота, а не с целия.

Правилата за възстановяване на запазена част са разписани в чл. 30-37 ЗН. Ако направеното дарение накърнява Вашата запазена част от наследството, можете по съдебен ред да предявите иск срещу племенницата си за НАМАЛЯВАНЕ на направеното дарение до размера, необходим за попълване на запазената Ви част. Когато това право се упражнява спрямо лице, което не е наследник по закон, за упражняването му е задължително наследникът да е прил наследството по опис. В този смисъл е важно да уточните дали племенницата Ви е била призована да наследи майка Ви по право на заместване или изобщо не е наследник към момента на смъртта й. С други думи дали нейният родител, който се явява пряк наследник по закон е бил жив когато майка Ви почива или не. Защото ако е бил жив, то племенницата Ви не е наследник по закон и следователно за да упражните право на възстановяване на запазена част е нужно да сте приели наследството по опис. Ако не е бил жив, то племенницата Ви е наследник по закон (по право на заместване) и следователно за предяване на иска за възстановяване срещу нея няма да е нужно да сте приела наследството по опис. Иначе приемането на наследстото по опис се осъществява чрез процедура пред райония съд.

Запазената част се изчислява като се съобрази размера на цялата наследствена маса – т.е. цялото имущество на наследодателя към момента на откриване на наследството (смъртта му).  Това включва недвижими имоти, движими вещи, парични средства, вземания. След като се установи цялата наследствена маса, от нея се изваждат задълженията на наследодателя, но се прибавят даренията, които той е направил на наследника, който претендира запазена част (като се изключват обичайните дарения – преценката за това се прави на база предмета на дарението и неговата стойност, но решаваща дума има съда при спор). За да се определи стойността на имуществото се назначава от съда вещо лице-оценител. Така, след като се установи цялата наследствена маса към момента на смъртта и стойността на имуществото се прави извод дали е накърнена запазената част с конкретното дарение/завещание или не. 

При установено от съда накърняване на запазената част с извършеното дарение (или завещание), същият постановява решение за намаляването му. При подаване на исковата молба за възстановяване на запазена част същата се вписва в Агенция по вписванията. Последиците от вписването са, че и ако междувременно се извърши разпореждане с имота след вписването, то е недействително спрямо ищеца. В зависимост от конкретния случай намаляването на дарението или завещанието може да се изрази реално в присъждане на определена сума, която лицето да заплати, но може и съдът да присъди получаване на идеални части от имот.

Поздрави!
адв. Димитър Кавалджиев