С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Изключване на съдружник в ООД

Изключване на съдружник в ООД


Въпрос:

Добър ден!

Имаме фирма ООД с трима съдружници. Единият изобщо не изпълнява задълженията си, които си бяхме поставили. Не е управител, а e само съдружник. С другия съдружник решихме да го изключим от дружеството. Как става това? В дружествения договор има някои текстове за изключване на съдружник. Можем ли да изключим съдружника без той да се подпише доброволно и даже без да разбере? Ще има ли някакви последици? Каква документация се подготвя?

Благодаря!

Б. В.

Отговор:

Здравейте!

Ако този съдружник действително не участва в дейността и с поведението си не допринася за успеха на дружеството, а напротив – пречи за развитието му, е възможно да бъде изключен. Възможността за изключване на съдружник е предвидена не само във Вашия дружествен договор, но и в закона. Чл. 126 ТЗ регламентира изключването на съдружник. Хипотезите за изключване на съдружник са следните:

1. когато не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

2. когато не изпълнява решенията на общото събрание;

3. когато действува против интересите на дружеството;

4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 ТЗ.

Както е видно от основанията, въз основа на които се пристъпва към изключване, някои са доста широко формулирани. Напълно възможно е в дружествения Ви договор да са записани отделни хипотези, попадащи в обхвата на по-общите. Например когато застрашава имуществото на дружеството или доброто му име, не се явява на общи събрания без уважителна причина и/или пречи за провеждането им, неизпълнява задължения, предвидени в дружествения договор и т.н.

Но освен основанията за изключване на съдружник, законът регламентира и реда за осъществяване на това. Изключването задължително започва с отправяне на предупреждение за изключване до провинилия се съдружник. Това е необходима предспоставка да се осъществи изключването - без предупреждение процедурата е нередовна. Изключването е крайна санкционна мярка за неправомерното поведение на съдружника и законът предвижда да се даде шанс. Ако въпреки предупреждението липсват корекции в поведението, следва изключване.

Предупреждението трябва да е писмено, като за предпочитане е да се направи чрез нотариална покана с цел доказване на получававането му. За изпращане на предупреждение не е необходимо да има решение на ОС, още повече, че изключваният съдружник може да има голям дял от капитала и да блокира или поне затрудни приемане на такова решение. Предупреждението може да се изпрати от Управителя на дружеството. Но задължително трябва да съдържа данни в какво точно е обвинено лицето, какви са провиненията му. Ако за дружеството са настъпили вреди те също трябва да се посочат в предупреждението.

След отправяне на предупреждението, ако липсва промяна в поведението и изключването е неизбежно, следва свикване на общо събрание, в дневния ред на което е предвидено да се вземе решение за изключване на съдружника. Свикването става по предвидения в дружествения договор ред. Ако съдружникът се яви на събранието, задължително се изслушва. Съгласно закона той не гласува при вземане на решението и мнозинството се оформя от останалите дялове, но мнението му по въпроса трябва да се отрази в протокола. Решението за изключване се взема с мнозинство ¾ от капитала (като се приспадне дела на изключвания съдружник), освен ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство.

За да породи действие, решението за изключване трябва да се впише в Търговския регистър.  Съдружникът, който се изключва може да се защитава не само по време на общото събрание, но и след това – ако има основания за това. Чл. 74 ТЗ предвижда възможност за обжалване решенията на ОС, в това число и това решение.  Важно е, обаче, да се има предвид, че предявяването на иск до съда за отмяна на което и да е решение на ОС трябва да се осъществи в 14 дневен срок от провеждането му (ако съдружникът е присъствал или е бил редовно поканен за събранието) или от узнаването за решението (ако не е присъствал и не е бил редовно поканен), но не повече от 3 месеца от датата на събранието.

Въпреки, че съдружникът се изключва за провинения, Общото събрание може да реши да изплати дела му. Това може да стане по номинална или по действителна стойност на дела. В дружествения договор или решението на ОС е възможно да се уточни по-подробно как става изплащането.

Дяловете на изключвания съдружник може да се поемат от останалите съдружници или да се стартира процедура по намаляване на капитала. Решение в този смисъл трябва да се приеме при изключването му.

Предвид изложеното по-горе може да се отговори на конкретно зададените от Вас въпроси. Съдружник може да бъде изгонен без да се подписва никъде другаде, освен при получаване на уведомленията и предупрежденията, свързани с процедурата. Т.е. почти е невъзможно да бъде изгонен без да разбере. Това е възможно само в една хипотеза. Ако предупреждението за изгонване и поканата за свикване на ОС бъдат извършени чрез нотариални покани и в двата случая лицето не бъде намерено на адреса си, а е уведомено чрез залепяне на съобщения по реда на чл. 47 ГПК. Така нотариалната покана в определен момент ще се счита за връчена без реално да е получена от съдружника. Тогава от гледна точка на закона се приема, че има връчване, но реално лицето не разбира за съдържанието на поканата. Все пак това е сравнително рядка хипотеза.

Документите за изключването се подготвят на два етапа – предупреждение за изключване и общо събрание за изключване. Препоръчително е използвнето на правни услуги при подготовката им. От друга страна изключваният съдружник също може да ползва правни услуги, ако реши да обжалва решението на ОС по реда на чл. 74 ТЗ.

Поздрави!

aдв. Димитър Кавалджиев