С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за строителство

Договор за строителство


Строителният сектор в България дълги години се развива с положителни переспективи – особено в по-големите градове. Постоянната необходимост от строителни дейности на практика съпътства всички населени места. Това важи както за изграждането на нови обекти, така и за ремонтни и поддържащи дейности на вече изградени. На пазара оперират широк диапазон строители – от физически лица, които сами предлагат ремонтни услуги на гражданите и фирмите до мощни корпорации, осъществяващи мащабни проекти.

Приложеният примерен образец на договор за строителство е сравнително опростен вариант, който е подходящ предимно за по-малки проекти, но може да се използва и за по-големи инвестиционни дейности. Той може да се прилага за договаряне на ново строителство, но и при извършване на ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) по съществуващ обект, като отделните клаузи се адаптират към конкретните особености на поръчката.

Договорът съдържа минимален обем уговорки относно извършване на услугата. Някои от клаузите му могат да бъдат разширени и по-детайлно оформени. Възможно е в договора да се включат и много други теми и въпроси, касаещи строителството, като: некачествено извършени РСМР и процедури за установяване на дефекти; задържане на гаранционна сума за определен период, от която да се удовлетвори възложителя при евентуална рекламация; механизъм за възлагане на допълнителни работи по време на строителството и заплащането им; конкретни ангажименти на страните, свързани с изготвянето на актове и протоколи по време на строителството, включително приемане на отделни етапи; клаузи, свързани с влаганите в строителството материали и консумативи, както и осигуряване на мостри; по-разнообразни и широкообхватни клаузи за неустойки и обезщетения;  хипотези на спиране на сроковете и действия при форсмажорни обстоятелства; разгръщане на отношенията по контрол на строителството и тези с надзорна фирма; правила за техническа безопасност и хигиена на труда и такива за поддържане на строителната площадка и др.

Специално внимание в договора, както и във всеки договор, може да се обърне на клаузите за прекратяването и развалянето му. В текста може да се включи арбитражна клауза, която да гарантира по-бързо решаване на евентуални спорове, свързани с договора. Така при конфликт делото ще бъде отнесено към частен арбитражен съд, а не към държавните съдилища, което от друга страна има както плюсове, така и минуси.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете образец от Договор за строителство