С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за превоз

Договор за превоз


С договора за превоз едната страна, наречена Превозвач се задължава срещу възнаграждение, платимо от другата страна, наречена Изпращач (Товародател) да превози до определено място срещу възнаграждение лица, багаж или товар. Превозът на багаж е в зависимост от превоз на хора и съпътства този превоз (акцесорен договор). 

Договорът за превоз на товари включва и елементи от други договори – например договор за влог (превозвачът трябва да пази товара), договор за поръчка (изпращачът възлага определени действия, които превозвачът трябва да извърши), договор за наем (използва се чуждо превозно средство за осъществяване на превоза). Но въпреки това е самостоятелен договор.

За да има превозен договор товарът или багажът трябва да се превозят (т.е. да се използва превозно средство), а не да се пренесат. Не е необходимо Изпращачът да е собственик на товара/багажа, както и не е необходимо да е търговец по смисъла на Търговския закон.  Но е необходимо Превозвачът да е търговец – все пак договорът за превоз е уреден в Търговския закон – чл. 367-379. В противен случай ще има граждански договор по ЗЗД.

Товародателят винаги може да се разпореди товарът да бъде доставен на друго лице, различно от първоначално уговореното, стига да не е издаден товарителен запис (издава се при железопътния транспорт) или коносамент (издава се при морския транспорт). Товарителния запис и коносамента са ценни книфи и се издават от Превозвача. С тях превозвачът се съгласява и задължава да предаде товара на приносителя на съответния документ. Получателят на товара е трето лице за правоотношението. То встъпва в правоотношението на мястото на изпращача едва когато получи известие, че на негово име има доставена стока/товар.

Съществуват различни видове транспорт и респективно различни видове договори за превоз – сухоземен (железопътен, автомобилен, коларски), воден (крайбрежен/речен и в открито море) и въздушен. Има и комбинирани превози. Принципно според Търговския закон договорът е неформален, но според специалните видове транспорт в специалните закони и други нормативни актове има изисквания за форма - писмена. 

Най-важният документ при договора за превоз е товарителницата. Товарителницата е условие за действителност на превозния договор. Тя се изготвя от Изпращача и се предава на Превозвача заедно с товара и накрая се предва на получателя. Товарителницата не е ценна книга – тя е документ с доказателствено значение.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете образец от Договор за превоз