С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за ползване на софтуер

Договор за ползване на софтуер


С договор за ползване на софтуер всяко лице, което притежава авторските права върху конкретна компютърна програма може да отстъпва ползването й на други лица срещу заплащане на възнаграждение. Не е задължително същото лице да е създало компютърната програма, важното е да има авторските права върху нея. Предоставянето за ползване може да е с изключителни или неизключителни права (изключителна и неизключителна лицензия). В първия случай авторът няма  право да предоставя на други лица ползването на продукта, както и сам да го ползва. Във втория случай ползването може да се предоставя и на други лица.

Възможно е в договора за предоставяне ползването на софтуер да се вмъкнат и клаузи, свързани с разработване на допълнителни модули или изменение на части от програмата с оглед изискванията на клиента. Освен това договорът може да се съчетае и със задължения за абонаментна поддръжка или допълнителни услуги.

Както във всеки договор, и тук важни клаузи са уговорките за прекратяване на договора. Освен тези, включени в приложения образец може да се предвидят и клаузи за автоматично прекратяване на договора в определени случаи, както и различни хипотези за едностранно прекратяване. В договора могат да се предвидят и санкции за неизпълнение на определени задължения – неустойки. Възможно е също така страните да се договорят споровете между тях да се решават не пред държавните съдилища, а пред арбитражни такива – т.нар. арбитражна клауза.

При компютърните програми много често е от значение да се опазят в тайна както елементи от самия продукт, така и от търговските взаимоотношения. За това е препоръчително в договора да се вкарат клаузи за конфиденциалност или да се подпише отделно споразумение за това. Предвид новите регулации при работа с лични данни, ако конкретният програмент продукт е свързан с такава работа, в договора следва да се включат и такива клаузи и дори да се състави отделно споразумение, регламентиращо въпросите, свързани с обработката на личните данни. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете образец от Договор за ползване на софтуер