С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за ползване на произведение

Договор за ползване на произведение


Авторът на каквото и да било произведение разполага с авторско право върху същото, което включва и възможността да разрешава ползването му от други лица безвъзмездно или срещу възнаграждение. Предоставянето на такива права става с договор. Правото да се ползва произведението му може да бъде изключително и неизключително. Когато правото за ползване е уговерено като изключително, авторът не може да отстъпва ползването на произведението на други лица или сам да ползва произведението – поне докато действа договора. Ако се предоставя неизключително право е възможно авторът да предоставя възможност за използване на произведението и на други лица.

Правото може да включва издаване на произведенията, включване в сборници, публикуване в интернет сайт, публикуване в периодично издание, преработване на произведението, представяне на произведението пред публика, разпространяване по безжичен път или предаване по кабел и т.н. Разбира се, в зависимост от особеностите на конкретния случай в договора могат да се включат и много други клаузи.

Договор за използване на произведение може да се сключи за срок до 10 години. Ако е сключен за по-дълъг срок има сила за 10 години. Възнаграждението на автора може да се определи и като част от приходите. Приложеният вариант на договор е подходящ за произведения, които ще се публикуват в електронна среда, но може да се адаптира за всякакви случаи. За уреждане на отношенията между страните пряко приложими нормативни актове са Закон за авторкото право и сродни права /ЗАПСП/ и Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Свалете образец от Договор за ползване на произведение