С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за опрощаване на задължение

Договор за опрощаване на задължение


Опрощаването на задължения рядко се прилага в търговските взаимоотношения предвид особеностите на счетоводната отчетност и поначало възмездния характер на дейността като цяло. При търговските субекти по-често се практикува погасяване на задължения поради изтекла давност или прихващане на насрещни вземания, но не и опрощаване. Опрощаването, обаче, е по-разпространено между физически лица. 

Опрощаването не е едностранен акт. Това е вид договор и изисква да е налице съгласие и на двете страни по правоотношението. Друг въпрос е, че много често това съгласие е устно. Правната уредба на опрощаването е в чл. 108 ЗЗД. Длъжниците в по-голяма степен трябва да настояват за оформянето на писмен договор при наличие на воля за опрощаване с цел по-голяма сигурност. Ако се разчита на думата на кредитора, че се отказва от вземането си, е напълно възможно в последствие да настъпят разочарования. Това е възможно дори ако кредиторът попълни декларация – трябва да има договор. Проблеми може да има в последствие както от самия кредитор, така и от неговите наследници.

Единствено двустранно подписан договор води до последица опрощаване на дълга. Длъжникът трябва изрично да заяви, че е съгласен и това съгласие да се документира. Писмената форма не е задължителна, но е препоръчителна с оглед доказване – особено ако дългът е на голяма стойност. Тогава е възможно и свидетелски показания да не помогнат, тъй като се влиза в зоната на ограниченията за използване на свидетелски показания в гражданския процес – 5 000 лева.

Приложеният образец обхваща минимално необходимото съдържание на договора. Възможно е да се включат допълнителни клаузи, които регламентират конкретните взаимоотношения – поставяне на условия, посочване на причини, поемане на задължения за извършване на фактически действия и др. Обикновено опрощаването се извършва с дарствени намерения, но е възможно и да е възмездно.

С погасяване на задължението се погасяват и всички акцесорни права, които го съпътстват (лихви, неустойки, ипотеки, поръчителства и т.н.). Възможно е опрощаването да се извърши частично.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете образец от Договор за опрощаване на задължение