С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за консигнация

Договор за консигнация


Договорът за продажба на консигнация е популярна търговска сделка, която често намира приложение в търговските отношения, а в някои случаи е особено подходяща. Тя е рационално решение най-вече в случаите, когато собственикът на дадена стока (без значение дали придобита от друго лице или произведена/създадена от самия него) не разполага с подходящите ресурси и инфраструктура да продава сам тази стока на крайни клиенти и за целта използва усилията и възможностите на професионален търговец да свърши това. Търговецът от своя страна разполага с нужните условия (магазин, сайт, рекламна мрежа и пр.) да предложи и продаде стоката на крайните клиенти, но не разполага с излишни средства да заплати веднага стоката на собственика й и/или не желае да поеме риска от неуспех при пораджбата на стоката. В такива случаи договорът за консигнация се явява максимално подходящ и за двете страни.

При договора за консигнация едно лице, което е собственик на дадена стока, наречено консигнант предава стоката си на друго лице, наречено консигнатор, извършващ определена търговска дейност по занятие. Последният започва да продава тази стока от свое име, но за сметка на консигнанта.  Стоката си остава собственост на консигнанта до продажбата й на трето лице, поради което и той носи рисковете от непродаването й или от случайното й погиване – ако консигнатора е положил дължимата грижа за съхраняването й. Евентуалните купувачи на стоката нямат отношения с консигнанта – те купуват стоката от консигнатора-търговец. Но последният, след получаване на продажната цена е длъжен да отчете приходите от продаденото, като получава комисионна за осъществената продажба. Предмет на договора за консигнация могат да са само стоки, не и услуги.

Договорът за консигнация следва да се отличава от сходни договори, като например договор за продажба с разсрочено плащане. Това са две различни сделки. При договора за консигнация стоката си остава собственост на консигнанта до продажбата й на трето лице. При договора за продажба с разсрочено плащане собствеността върху стоката се прехвърля от самото начало, с всички последици от това, а самото разплащане по сделката се разсрочва напред във времето. При договора за консигнация ако стоката не се продаде от консигнатора се връща на консигнанта. Ако, обаче, сделката е договор за продажба с разсрочено плащане, продавачът може да претендира само и единствено заплащане на дължимата сума, не и да му бъде върната самата вещ (освен ако няма уговорка за обратно изкупуване).

Страните могат да договорят арбитражна клауза, по силата на която евентуален спор между тях да се разглежда от посочения арбитражен съд, а не от държавните съдилища в страната.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Свалете образец от Договор за консигнация