С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за авторски надзор

Договор за авторски надзор


За всички строежи от първа до пета категория включително при осъществяване на строителството е задължително да се упражнява надзор от проектантите на всички части (проектантът може да е физичекко или юридическо лице). За това Възложителят (Инвеститорът) сключват договор с проектанта да упражнява авторски надзор по време на строителството. Целта на този надзор е да следи дали точно се изпълнява инвестиционния проект. 

Предписанията на проектанта се вписват в Заповедната книга по време на строителство и са задължителни за всички останали участници в строителния процес. Проектантът носи отговорност за съответствието на строежа с изискванията на закона и Подробния устройствен план. Задължителният авторски надзор на проектанта се осъществява чрез сключване на договор за авторски надзор.

Дейността на проектанта при осъществяване на този надзор обезпечава успешното изпълнение на проекта и законосъобразното подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, както и съгласуване на екзекутивите. Дейността по упражняване на авторски надзор се осъществява до получаване на Рарешение за ползване на обекта/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Не е задължително лицето, упражняващо авторски надзор, да е същото, по които проекти се строи. Възможно е действителния автор на проекта официално да се откаже да изпълнява функциите по авторски надзор и договорът да се сключи с друго лице със съответната правоспособност, което да осъществява тази дейност до края на строителството. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете образец от Договор за авторски надзор