С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Договор за абонаментни счетоводни услуги

Договор за абонаментни счетоводни услуги


Договорът се среща и под други наименования като Договор за счетоводно-консултантски услуги, Договор за счетоводни услуги и пр. Във всички случаи става въпрос за разновидност на договор за услуга, който пък от своя страна има за първоизточник правно-нормативната уредба на чл. 258 и сл. от Закона за задълженията и договорите, уреждащ договора за изработка.

В договора могат да бъдат включени текстове за различни неустойки, свързани с неизпълнение на задълженията и от двете страни.  Договорът може да бъде предвиден като срочен или безсрочен, с клаузи за автоматично продължаване. Обикновено се сключва за дълъг период от време. Могат да бъдат предвидени и клаузи за прекратяване на договора при различни хипотези, както и такива за актуализиране на възнаграждението в зависимост от обема на работата, инфлацията и пр. Важна уговорка в договора е дали в цената се включва и годишното счетоводно приключване или за това се подписва допълнително споразумение. 

Договорът се сключва между ЕТ, търговско дружество, друго юридическо лице или самоосигуряващо се лице (свободни професии) от една страна като възложител и счетоводител или счетоводна кантора (фирма) – от друга страна, като изпълнител. Всяка фирма съгласно закона е длъжна да води счетоводство.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете образец от Договор за абонаментни счетоводни услуги