С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Декларация за припознаване на дете

Декларация за припознаване на дете


Обикновено когато се ражда дете, това събитие се случва в присъствието на други лица – най-често в болнично заведение. Така произходът от майката се установява със самото раждане и много рядко се налага да се установява произход от майката. Но произходът на детето от бащата не е толкова явен. Когато майката се намира в граждански брак е приложима презумцията за бащинство и за баща бива обявен съпруга. Но когато липсва граждански брак, вписването на бащата като родител в акта за раждане не става автоматично.

По силата на чл. 64 СК всеки родител има право да припознае детето си. Припознаването става по два начина: 1/ чрез писмено заявление, подадено и подписано лично пред Длъжностното лице по гражданско състояние или пред Управителя на болничното заведение; 2/ чрез декларация за припознаване, нотариално заверена, която също трябва да стигне до длъжностното лице по гражданско състояние. Припознаването чрез декларация се практикува много често и е традиционен способ бащата да заяви бащинството си по отношение на детето и да бъде вписан като родител в Акта за раждане.

Припознаването е акт, който не зависи от волята на другия родител. Възможно е дори другият родител да разбере в последствие за извършеното припознаване, след като бъде уведомен. В случай, че има съмнения относно произхода на детето, припознаването може да бъде оспорено от другия родител (но не и ако вече е заявил, че няма да го оспорва) или от самото дете (ако е навършило 14 години) в тримесечен срок от съобщаването чрез заявление до Длъжностното лице. Ако детето е малолетно, то може да оспори припознаването в срок до 1 година от навършване на пълнолетие или от узнаването (ако е станало по-късно). От своя страна при оспорване припознаващият родител има право в тримесечен срок да предяви иск за установяване на произход в съда.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

                          обезпечителни дела                                          дела за обезщетения

                          заповедни дела                                                  събиране на вземания

                          искови производства                                         търговски арбитраж

                          изпълнителни дела                                            обжалване на глоби

            aдв. Димитър Кавалджиев – www.bgkantora.bg; info@bgkantora.bg; 0888 246 294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете образец от Декларация за припознаване на дете