С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Услуги / Публикуване на годишен финансов отчет (ГФО)

Публикуване на годишен финансов отчет (ГФО)


Услугата е подходяща както за счетоводни кантори, така и за индивидуални клиенти – отделни ЕТ или търговски дружества. ГФО се публикува в Търговския регистър в срок до 4 дни от получаване на всички изискуеми документи, изправно оформени съгласно законовите изисквания и заплащане на необходимата за извършване на публикацията сума (адвокатски хонорар и държавна такса) в брой или по банков път.

Как се подава ГФО?

За публикуване на ГФО чрез използване услугите на Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев е необходимо:

Подпечатване, подписване и предаване на:
  • Пълномощно (без нотариална заверка)
  • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР
  • Протокол от решение на ръководния орган на търговеца в оригинал
  • ГФО
Заплащане на адвокатски хонорар и държавна такса:
  • 60 лева на отчет: ако услугата е заявена след 30.05 на текущата година
  • 40 лева на отчет: ако заявената услуга е за над 10 фирми (независимо от датата на поръчката)
  • 40 лева на отчет: ако услугата е заявена преди 30.05 на текущата година

Заплащане на държавна такса в размер на 20 лева - за всяка фирма, чийто отчет е заявен за публикуване. Таксата може да бъде заплатена лично по сметката на Търговския регистър (представя се платежен документ) или да бъде прибавена към адвокатския хонорар.

Защо се публикува ГФО?

Съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството всички ET и търговски дружества (независимо от това дали са извършвали дейност или не) са длъжни ежегодно да публикуват в Търговския регистър към Агенция по вписванията своите Годишни финансови отчети – в това число счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложенията към ГФО.

От 2018 г. юридическите лица с нестопанска цел също ще публикуват ГФО в Агенция по вписванията.

Срокове и документи за публикуване на ГФО

Публикуването на ГФО следва да се осъществи в срок до 30.06. на годината, следваща отчетния период съгласно процедура, описана в Закона за търговския регистър, като за целта е необходимо да се приложи и протокол от решение на съответния ръководен орган за приемане на изготвения ГФО. Процедурата се осъществява чрез подаване на Заявление – Образец Г2 на място в офиса на Агенция по вписванията или по електронен път в интеренет сайта на агенцията чрез използване на електронен подпис.

Публикуване на ГФО по електронен път с електронен подпис

При публикуване на ГФО по електронен път електроният подпис може да се използва само за дружеството, което е титуляр на подписа. 
Когато се налага публикуване на няколко ГФО, касаещи различни фирми, за всяка една от които заявителят не притежава електронен подпис, то единственият начин това да се осъществи съобразно закона по електронен път е като документите се подадат от упълномощен адвокат, който да ги подаде чрез собствения електронен подпис - при това без нотариално заверяване на пълномощното. Подобно действие спестява много време и усилия в сравнение с алтернативата - подаването на ГФО на място в офисите на АВ.

Какви са санкциите ако не подадете ГФО?

Съгласно чл. 74 от Закона за счетоводството санкциите за неизпълнение на задължението за публикуване на ГФО са както следва:

  • (1) Който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.
  • (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.