С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Вписване на искови молби и решения

Вписване на искови молби и решения


За някои съдебни дела, свързани с права върху недвижими имоти, съществува изискване за вписване на исковата молба, с която се образува делото, а така също и за вписване на решението, което е постановено по делото. Това задължение е уредено в чл. 114, ал. 1 и чл. 112, б”з” от Закона за собствеността. Вписването се осъществява в Имотния регистър към Агенция по вписванията по местонахождението на имота съгласно Правилника за вписванията. 

Вписване на искови молби

На вписване подлежат следните искови молби:

1.    Искови молби, с които се иска разваляне, унищожаване, отмяна или признаване нищожността на актове, подлежащи на вписване, посочени в чл. 112 от Закона за собствеността. Такива са актове за прехвърляне на собственост (продажба, дарение, замяна и т.н.), актове за учредяване, прехвърляне, изменяне или прекратяване на друго вещно право (например право на строеж) и актове, с които се признават такива права (например констативни нотариални актове). Според актуалната съдебна практика и исковете за делба също подлежат на вписване.

2.    Искови молби, с които се иска постановяване на решение, което замества горепосочените актове.

3.    Искови молби, с които се иска постановяване сключването на окончателен договор за продажба на недвижим имот по реда на чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите.

Исковите молби и постановените въз основа на тях съдебни решения се вписват в Имотния регистър към Агенция по вписванията. Това вписване има оповестително, защитно действие по отношение на трети лица, неучастващи в процеса. Изискването за вписване на исковата молба в началото на делото по същество не е изискване за редовност на исковата молба. Но въпреки това, предвид актуалните тълкувателни решения на ВКС, неизпълнението на изричното указание от страна на съда за вписване на исковата молба е основание за връщането й и прекратяване на делото.

Процедура по вписване на искови молби

Процедурата по вписване на искови молби започва с изготвяне и подаване в Агения по вписванията на Молба за вписване, отбелязване или заличаване. В службите по вписвания или на сайта на агенцията има образец на такава молба, но същата може да се напише и в свободен текст.  Към молбата се прилагат:

1. екземпяр от самата искова молба, по която е събрана държавна такса, с печат от съда и входящ номер, както и препис от исковата молба, изготвен и заверен от съда; 
2. съпроводително писмо от съда, пред който е образувано делото, което се получава след подадена молба; 
3. актуално удостоверение за данъчна оценка на имота (оригинал или заверен препис от съда); 
4. скица/схема на имота; 
5. вносна бележка за платена такса за вписване и 
6. пълномощно (ако молбата се подава от пълномощник). 

Вписването става след резолюция на съдия по вписванията. Таксата за вписване е в размер на 0.1% от цената на иска, но не по-малко от 10 лева.

След първоначалното вписване на исковата молба на вписване подлежат и молби за уточняване или изменение на иска.

Вписване на съдебни актове

Освен исковите молби, влезлите в сила решения, постановени по горепосочените искови молби също се вписват в Имотния регистър. Тези актове се вписват по същия начин, както и исковите молби, но вместо искова молба се прилага заверен препис от решението в три екземпляра, за което се подава молба в деловодството на съда и се заплаща такса. За разлика от вписването на исковата молба тук придружително писмо от съда не се изисква. Таксата е в размер на половината от тази, която се дължи за вписване на исковата молба.
Вписването трябва да се осъществи в определен от съда шестмесечен срок от влизане в сила на решението. След изтичане на този срок вписването на първоначалната искова молба, по която е постановено решението губи действие. Друг е въпроса, че ако все пак решението не бъде вписано в дадения от съда шестмесечен срок и висването на исковата молба загуби действието си, на практика законът не предвижда конкретна процедура по заличаването й от регистъра, въпреки, че вписването вече е загубило действие. Съдебната практика също е колеблива дали може трето заинтересовано лице (различно от страните по делото) да поиска заличаване на вписаната исковата молба, ако решението не е вписано в шестмесечния срок. Но все пак има съдебни актове, в които съдът обявява това за допустимо. 

Отбелязване на съдебни актове, постановяващи заличаване на вписването 

Ако съдебното производство бъде прекратено с акт на съда или съдът постанови акт, изискващ заличаване на вписването е необходимо да се извърши отбелязване на така постановения акт в Агенция по вписванията. Отбелязването на такива актове се извършва по същия начин, както и вписването на решенията, но тук е необходимо и да се приложи съпроводително писмо, издадено от съда. И в този случай се подава Молба за вписване, отбелязване или заличаване. Преписът от акта, с който се извършва заличаването трябва да е с печат от съда, че е влязъл в сила. Тук също таксата е в размер на половината от тази, която се изисква за вписване на исковата молба.
Всяко вписване има сила спрямо всички трети лица от момента на извършването му. 

© Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев. 
E-mail: info@bgkantora.bg
Тел: 0888 24 62 94