С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Учредяване право на ползване върху държавни и общински вещи

Учредяване право на ползване върху държавни и общински вещи


С учредяването на право на ползване върху държавна или общинска вещ едно лице може да използва вещта според нейното предназначение и/или да получава добиви от нея, без да има право да я променя съществено. Това ограничено вещно право (за разлика от другите ограничени вещни права) е лично и не може да се наследява, както и ползвателят не може да отчуждава това право или да го преотстъпва на трети лица. Правото на ползване може да се учредява възмездно или безвъзмездно. 

Право на ползване се учредява от общината или държавата, които са собственици на вещи – частна държавна/общинска собственост. Когато държавата или общината е съсобственик на вещта, върху която се учредява право на ползване, заедно с физически или юридически лица, всички съсобственици трябва да учредят ограниченото вещно право на ползване, за да бъде то осъществимо, но договорът не се сключва в нотариална форма, а в писмена форма, без нотариална заверка на подписите и съответно за сделката се прилагат Законът за държавната собственост (ЗДС) и Законът за общинската собственост (ЗОС).

Право на ползване върху държавни вещи

Учредяването на право на ползване върху държавна вещ се регламентира от ЗДС и ППЗДС. Възможно е да се учредява право на ползване единствено върху вещи, които са частна държавна собственост, т. е. не са включени в публичната собствесност на държавата съгласно чл. 18 от Конституцията на РБ и чл. 2 от ЗДС. Правото на ползване може да се учреди за срок не по-дълъг от 10 години. 
Учредяването се осъществява след провеждане на търг. Процедурата по провеждането на търга се открива от областния управител със заповед, с която се утвърждава тръжната документация, условията за оглед на вещта, съставът на комисията по провеждането на търга и крайният срок за приемане на заявленията за участие. Заповедта съдържа:  описание на вещта /недвижимия имот/;  вида на търга - с тайно или явно наддаване; начална цена; начина на плащане и евентуални обезпечения; датата, мястото и часа на провеждане на търга; специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта;  размера на депозита; други тръжни условия.
За участие в търга се заплаща депозит, който не може да е по-маък от 0,5 на сто върху първоначално определената цена за правото на ползване. Условията на търга се обнародват в поне един столичен и един местен ежедневник, както и на интернет страницата на съответната администрация, най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие, както и се обявават в сградата на съответната областна администрация. Съобразно резултатите от търга областният управител издава заповед, с която определя лицето, в полза на което се учредява правото на ползване, цената и условията на плащането. Заповедта за определянето на приобретателя на правото на ползване може да се обжалва от останалите участници в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс - – лично или чрез използване на правни услуги.

След влизането в сила на заповедта на областния управител за определяне приемателят на правото на ползване, същият е длъжен в 14 дневен срок да внесе цената. В противен случай се счита, че се е отказал да заплати предложената цена и за приемател на правото на ползване се опредяла следващия участник или се прекратява търга. 

Въз основа на влязлата в сила заповед на областния управител и документ за платена цена обласния управител сключва договор за учредяване право на ползване. Договорът се сключва в писмена форма, без нотариална заверка на подписите, като съответно се прилага Закона за държавната собственост и подзаконовите актове по прилагането му. Договорът подлежи на вписване в Агенцията по вписванията. Правото на ползване се счита за учредено от датата на сключване на договора.

Право на позлване върху общински вещи

Учредяването на право на ползване върху общински вещи се регламентира от ЗОС и наредбите, които приема всяка община на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС. В повечето общини наредбата, която регламентира тази материя се нарича “Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост”. 

Регламентацията на учредяването на право на ползване в различните наредби е сходна. Учредяването може да стане възмездно или безвъзмездно, но при всички положения за срок до 10 години. Единствено за лицата по Закона за виното и спиртните напитки (т.е. тези, на които са предоставени за ползване общински земи за лозарство) правото на ползване се учредява за срок не по-малък от 35 години (чл. 62 от Закона за виното и спиртните напитки).

За учредяване право на ползване върху общинска вещ е необходимо решение на съответния Общински съвет. Въз основа на решението на съответния Общински съвет се провежда търг или конкурс. 

Условията и реда за провеждане на търговете и конкурсите обикновено се уреждат в посочената по-горе общинска наредба, но специално за столична община има приета отделна “НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси” (НУРПТК). Съгласно тази наредба при учредяване право на ползване способът, с който се определя приобретателят на правото на ползване е търг. Все пак по решение на СОС в определени случаи може да се проведе конкурс, вместо търг. Търговете се провеждат само с явно наддаване. В изпълнение на решението на СОС кметът издава заповед, с която открива процедурата. Тръжната документация се подготвя от дирекция “Обществени поръчки и търгове”. Самият търг се обявява най-малко тридесет дни преди датата на провеждането му в електронната страница на Столична община (СО), в един национален ежедневник, както и на видно място в сградата на СО и в сградата на съответната районна администрация. Обявлението съдържа: информация за предмета на търга, начална тръжна цена, размера на депозитната вноска, дата, място и час на провеждане на търга, цената на тръжната документация, срок и място за закупуване на тръжната документация, адрес и телефон на организатора. При промяна в условията до изтичане на срока за закупуване на тръжните документи промяната се обявява по същия начин. Ако промяната се извършва след изтичане на този срок – уведомяват се всички лица, закупили тръжна документация – персонално, срещу подпис. 

Търгът започва с регистрация на кандидатите. От момента на регистрацията участниците нямат право да разговарят по между си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация по друг начин. Председателят на тръжната комисия обявява началната тръжна цена и стъпката на наддаване, след което започва наддаването чрез устно обявяване от участниците на последователни суми, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване. Всяка предложена сума се обявява три пъти и ако не последва друго предложение председателят обявява спечелилия участник и закрива търга. В петдневен срок след приключване на търга кметът на Столична община (СО) издава заповед, с която обявява спечелилия  участник, която му се връчва. Депозитът на спечелилия търга участник се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената. На останалите участници депозита се връща по банков път по посочена от тях в тръжната документация банкова сметка. В петдневен срок след влизане в сила на заповедта кметът на СО сключва договор със спечелилия търга, който договор подлежи на вписване в Агенцията по вписвания. 

Процедура за учредяване право на ползване може да бъде започната от самата община, но може да започне и по молба (предложение) на физически или юридически лица, които заплащат съответните разноски по процедурата. 

Тъй като процедура, предвиждаща търг или конкурс е необоснована и неприемлива в определени случаи Наредбата за гр. София (а така също и наредбите на други общини) предвижда по решение на общинския съвет да не се провежда търг или конкурс в тези случаи. В повечето от тези случаи, обаче, мнозинството с което се взема това решение е квалифицирано. Тези изключения са описани в съответната наредба. 

Учредяване на право на ползване без търг или конкурс

Право на ползване се учредява възмездно без търг или конкурс, по решение на общинския съвет с обикновено мнозенство за срок 10 години на:
          1. основния пощенски оператор - при условията на чл. 30 от Закона за пощенските услуги.
          2. титуляра на разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства върху общинска земя - за срока на разрешението;
          3. физически или юридически лица за тренировъчна или състезателна дейност - когато не се препятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени или предназначени обектите;
          4. училищните и студентските спортни клубове - за осъществяване на програмите за развитие на физическото възпитание, спорта, отдиха и туризма на учениците и студентите.
           5. инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас - по предложение на Българската агенция за инвестиции 
           6. на  други лица, определени със закон.

Учредяване право на ползване безвъзмездно

Право на ползване се учредява безвъзмездно без търг и конкурс, по решение на общинския съвет с мнозинство повече от половината от всички общински съветници за срок до 10 години на:

         1. инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас - по предложение на Българската агенция за инвестиции;
         2. спортни и туристически обекти и съоръжения, на детски градини, общообразователни, средни, специални, професионални и висши училища и извънучилищните звена - за реализиране на задължителните учебни програми и извънкласните, извънучилищните, факултативните и свободните занятия с физическо възпитание, спорт и туризъм и тренировъчна и състезателна дейност на учениците и студентите.
         3. лица, рекултивирали със собствени средства общински земи, като земеделски;
         4. други лица, определени със закон;

Правото на ползване може да се учредява безвъзмездно и в други случаи, но с мнозинство две трети от всички общински съветници.

Правилата са сходни за повечето общини. Конкретния ред за учредяване право на ползване, определен автономно за всяка една община в РБ може да съдържа по-големи или по-малки различия. В повечето наредби (за ралика от наредбата на СО) се предвижда равностойно да се провеждат както търгове, така и конкурси (по решение на общинския съвет). В повечето наредби освен това се предвижда и самият търг да е възможно да се проведе с явно или тайно наддаване – по решение на съответния общински съвет. 

Крайният резултат от процедурата е учредяване на ограничено вещно право на ползване, по силата на което приобритателя му получава възможността да използва държавна или общинска вещ според нейното предназначение и/или да получава добиви от вещта, без да има право да я променя съществено. 
    
© Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев. 
E-mail: info@bgkantora.bg
Тел: 0888 24 62 94