С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Обжалване на ревизионни актове

Обжалване на ревизионни актове


При извършване на данъчна ревизия НАП съставят ревизионен доклад, който се връчва на ревизираното лице, след което се издава ревизионен акт. Когато докладът и ревизионният акт не са благоприятни за ревизирания субект могат да се обжалват. Докладът се обжалва с възражение пред същите лица, които са го издали, а ревизионният акт се обжалва пред Д”ОДОП” – самостоятелна структура на НАП. Д”ОДОП” се произнася с решение, което може да се обжалва пред съда. Административното обжалване е задължително и не може да се прескочи за обжалване на акта директно в съда. Постъпилите в кантората запитвания за обжалване касаят всяка една от фазите. Най-рядко се касае за възражения на ревизионния доклад, тъй като се прави пред същите лица, които осъществяват ревизията и това само може да доведе до отстраняване на евентуални неточности в последващото издаване на ревизионният акт. Все пак има случаи, като например такъв на клиент, при който във връзка с осъществена нерегламентирана търговия през интернет сайтове за обяви и доставка на поръчките с куриерски служби бяха начислени на физическо лице задължения за ДДС, ДОО, УПФ, Здравни осигуровки и данък по ЗДДФЛ. В резултат на възражението по доклада бяха чувствително намалени задълженията при последвалото издаване на ревизионния акт. Най-често се обжалват  актове, свързани с установяване на задължения по ЗДДС, но също така и такива по ЗКПО, ЗДДФЛ и др. При обжалване пред Д”ОДОП” ревизионният акт често бива отменен, но органът назначава повторна ревизия. Така, все пак, ревизионният акт не влиза в сила. При повторната ревизия шансовете за положителни констатации са значително по-големи. В този смисъл ефектът от обжалването много често е положителен – сумите отпадат, намаляват се или най-малкото се отлага заплащенето им.


Практика: Извънсъдебни дейности