С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Неизпълнение на договор за доставка на машина и разваляне на договора

Неизпълнение на договор за доставка на машина и разваляне на договора


Процесуално представителство по дело във връзка с развален договор. В сключен договор за изработка и доставка на машина за промишлено производство освен задължението за доставяне на машината е регламентирано и задължение за извършване на пуск и наладка от изпълнителя и синхронизиране на машината съобразно особеностите на дейността на възложителя. Това задължение, обаче, не е изпълнено и машината не работи добре, произвеждайки некачествена продукция. Невъзможността да се ползва машината по предназначение и отказът на изпълнителя да си изпълни задълженията по настройването й водят до разваляне на договора от възложителя чрез нотариална покана, както и незаплащане на остатъка от цената. Това не удовлетворява изпълнителя и той образува дело за неплатената част от възнаграждението, но съдът потвърждава извършеното разваляне на договора поради неизпълнение и отхвърля иска.


Практика: Съдебни спорове