С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Лицензиране и прехвърляне на патентни права

Лицензиране и прехвърляне на патентни права


Правната защита, която се предоставя чрез патентоването на изобретения и регистрация на полезни модели включва изключителното право на патентопритежателя да използва обекта и забрана на трети лица да го ползват без разрешение на притежателя му. Способът за осигуряване използването на обектите на индустриална собственост от лица, различни от притежателя им е сключването на лицензионен договор. 

Лицензионен договор

Предмет на такъв договор могат да бъдат патентовани изобретения или регистрирани полезни модели. Чрез договора лицензодателят учредява на лицензополучателя право да използва изобретението или полезния модел, които първият притежава. Лицензополучателят от своя страна се задължава да плати лицензионно възнаграждение срещу правото да използва обекта. В определени случаи е възможно и лицензополучателят да има право да преотстъпва лицензия на други лица. Предоставената лицензия по правило не подлежи на прехвърляне без съгласие на лицензодателя. Лицензионният договор е формален, тъй като е предвидена писмена форма за действителност. 

Обикновена и изключителна лицензия

Според българското законодателство лицензията може да бъде обикновена или изключителна. При обикновената (неизключителна) лицензия лицензодателят, преотстъпвайки лицензия на едно лице  има право да преотстъпва такава лицензия и на други лица, както и сам да използва нематериалния обект. Ако не се предвиди изрично в договора лицензополучателят няма право да преотстъпва лицензия на други лица. При изключителната лицензия е необходимо изрично да се уговори в договора, че става въпрос за изключителна лицензия, тъй като в противен случай се счита, че е учредена неизключителна лицензия. Тази лицензия по-принцип дава право единствено на лицензополучателя да използва по уговорения начин лицензирания обект. В този случай лицензодателят няма право да отстъпва предмета на лицензията на други лица и може да използва обекта само ако изрично е уговорено. Лицензополучателят при изключителна лицензия има право да преотстъпва на трети лица т. нар. сублицензии. Чрез изрична уговорка това право може и да се изключи или да се постави в зависимост от съгласието на лицензодателя. По отношение на трети лица, приобритатели на патента за изобретение или полезен модел изключителната лицензия има действие от момента на вписването на договора в регистъра на Патентното ведомство.

Пълна и ограничена лицензия

Лицензията може да бъде още пълна или ограничена. При пълната лицензия в договора не се предвиждат ограничения за използване на обекта, което е характерно за ограничената. Във втория случай договорът може да съдържа различни ограничения – прекратителен срок, изтичащ преди прекратяване действието на правната закрила; използване на обекта само на определена територия; използване на обекта само в производството или само с търговски цели; ограничения относно количеството на изделията, които лицензополучателят може да произвежда; ограничения относно цената на произведените изделия и т. н. Нарушаването на тези ограничения от страна на лицензополучателя е неизпълнение на договора и води до съответните неблагоприатни последици за него. 

Прекартяване на лицензионния договор

Прекратяването на лицензионния договор става с изтичането на предвидения в него прекратителен срок, а ако такъв няма – с прекратяване действието на патента, респективно регистрацията на полезния модел. Лицензионният договор се прекратява и при обявяването на патента за недействителен (заличаване регистрацията на полезния модел) или при угасване на патента (когато не са платени патентните такси).  Според чл. 598 от Търговския закон при липса на друга уговорка договорът може да се прекрати въз основа на едностранно писмено предизвестие с шестмесечен срок. Но лицензодателят не може да прекрати договора преди да е изтекла първата година от действието му. 

Лицензионна готовност

Българското законодателство урежда института на заявената лицензионна готовност като възможност за по-лесен достъп на трети лица до техническите постижения, които са защитени чрез патент. Лицензионната готовност предоставя възможност за придобиване на лицензия ако едно или повече лица пожелаят да използват обекта. Лицензионната готовност възниква въз основа на волеизявление чрез декларация на лицето, което има право да се разпорежда с правата върху изобретението или полезния модел, с което се изразява готовност да се отстъпи неизключителна лицензия на всеки, който пожелае използването на обекта срещу възнаграждение. Такава декларация могат да направят заявители или патентопритежатели на патенти за изобретения или полезни модели. Предпоставка за заявяване на лицензионна готовност е да не е учредена вече изключителна лицензия. В декларацията за лицензионна готовност се индивидуализира нематериалния обект, за който се отнася. Необходимо е при индивидуализацията да е разкрита същността на изобретението или полезния модел по начин, че те да могат да се приложат от специалист в дадената област. Въз основа на молба декларацията се публикува в бюлетина на Патентното ведомство. Публикуваната декларация не се вписва в официалния регистър на Патентното ведомство. Възможно е да има лицензионна готовност и за секретни патенти, но с писменото съгласие на Министерството на отбраната или Министерството на вътрешните работи, като за тях не се извършва публикация в бюлетина на Патентното ведомство. Желаещият да използва обекта трябва да заяви воля за това, тъй като лицензията не се придобива направо от декларацията за лицензионна готовност. Самата декларация представлява  по-скоро един особен вид предложение за сключване на договор за неизключителна лицензия. Декларацията за лицензионна готовност има действие докато не е прекратено действието на патента, респективно регистрацията на полезен модел, но е възможно и да се оттегли преди това, което прекратява обвързващата й сила. За лицето, което заяви лицензионна готовност законът е предвидил стимули, тъй като таксите за поддържане на патента се намалят с 50 %.

След публикуването на декларацията за лицензионна готовност за всяко лице, което желае да получи лицензия възниква потестативно право да предизвика с изявлението си лицензионно правоотношение, като самото изявление трябва да е писмено. За придобиване на лицензията не е задължително лицензионното възнаграждение да се определи предварително. Възможно е да се определи по съгласие на страните и след възникване на лицензионното правоотношение. Но възнаграждението според закона трябва да бъде справедливо, т. е. размерът му да е съобразен както с качествата на продукта, така и с редица други обстоятелства, като рискове за създаване на по-прогресивни решения, ограничения за използване на обекта, изгледи за усъвършенстване на обекта и т. н. Когато възнаграждението е определено като част от доходите за лицензополучателя възниква задължение да използва лицензирания обект.  Само ако изрично е уговорено, че може да не го използва или пък възнаграждението е в твърда сума, независеща от доходите не съществува задължение за използване. 

Заплащане на възнаграждението

Законът за патентите не предвижда срокове за уведомяване на лицензодателя за използването на обекта, както и за заплащане на възнаграждението. Чл. 595 от Търговския закон предвижда договорно уреждане на тези елементи от правотоношението, а ако не е уговорено друго заплащането на възнаграждението става на всяка календарна година. Когато възнаграждението не може да се определи по съгласие между страните, то се определя по съдебен или арбитражен ред. По същия начин се процедира и когато промяна в обстоятелства, които са от значение за правоотношението изискват промяна и във възнаграждението. 

Продажба на патентни права и права върху полезен модел

Освен предоставянето на лицензия възможно е да се извърши и продажба на патент или права върху полезен модел, при която правото се придобива от друго лице. Докато при  лицензионния договор не се прехвърля правото, което принадлежи на праводателя, а се учредява ново право, то при продажбата се прехвърля цялото право. Продажбата на патента (или правата върху полезен модел) има по-малко практическо значение в сравнение с лицензионния  договор. Въпреки разликите между двата договора разпоредби от уредбата на продажбата биха могли да намерят приложение и при лицензионния договор. Така например оправдано би било разпоредбите за отговорност при съдебно отстранение или отговорност за недостатъци да се прилагат и за лицензионния договор. При съпритежание на правата всеки от съсобствениците може да прехвърли своя дял без съгласието на останалите съсобственици. Продажбата на секретен патент става с разрешение на съответното ведомство (МВР или  МО).

Наследяване на патентно право и право върху полезен модел

Като имуществени субективни права патентното право и правото върху полезен модел се включват в имуществото на притежателя им и след смъртта му се наследяват от наследниците по закон и по завещание. Наследниците стават носители на правото и страна по евентуални лицензионни правоотношения. При смърт на заявителя преди издаване на патента се наследява правото да се получи патент, респективно полезен модел. Самото право върху патент или полезен модел се поражда направо за наследниците. 

© Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев. 
E-mail: info@bgkantora.bg
Тел: 0888 24 62 94