С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Дело за родителски права

Дело за родителски права


Защита интересите на клиент, на който се налага да се грижи за двете си малолетни деца без помощ от другия родител, с когото са разделени. Децата са родени в условията на фактическо съпружеско съжителство и след раздялата на родителите единият от тях поема сам грижите за тях. Поради дезинтересираност на другия родител и лошо отношение към децата се заведе иск за лишаване или ограничаване на родителските му права и заплащане на издръжка. В рамките на съдебното производство все пак се стигна до подписване на споразумение, което регламентира упражняването на родителските права за в бъдеще (обстоятелство от значение за получаване на помощи) и заплащане на издръжка за всяко дете. Тъй като издръжката така и не се плаща редовно, в последствие, въз основа на постановеното от съда решение, потвърждаващо споразумението се издаде изпълнителен лист и се образува изпълнително дело за принудително събиране на средствата издръжка.


Практика: Съдебни спорове