С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, че приемате Общите условия. Разбрах

Брачен договор

Брачен договор


В семейство възниква напречжение, свързано с финансови проблеми на единия от съпрузите, породени от голямо задлъжняване по повод осъществявана от него стопанска дейност. Това поставя под риск семейното жилище, обитавано от съпрузите и тяхното дете – риск от евентуално принудително изпълнение върху недвижимия имот или идеални части от него. Съпрузите са съгласни имотът да премине изцяло в собственост на съпруга, който няма задължения, както и да преуредят част от текущите отношения помежду си и с детето, а така също и отношенията в случай на евентуален развод, който не е изключен. За осъществяване на така заявената промяна се изготви брачен договор между съпрузите, който освен че прехвърли собствеността върху жилището регламентира и отношенията им занапред. В друг аналогичен брачен договор между други съпрузи, съставен при подобни обстоятелства, освен недвижим имот с брачния договор се прехвърли и собствеността върху автомобил. И в двата случая страните възприеха режим на разделност по отношение на имуществените права, придобивани по време на брака.


Практика: Извънсъдебни дейности